Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO)

Næringslivets Sikkerhetsråd har som formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Et av virkemidlene vi bruker er å informere om de kriminelle trusler og trender vi ser i dag og forventer i fremtiden. KRISINO har en sentral plass i denne opplysnings- og informasjons­strategien mot næringslivet og offentlige myndigheter. Gjennom den henter vi inn fakta om Kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv.

KRISINO 2015 ble presenteret på NSRs sikkerhetskonferanse (www.sikkerhetskonferansen.org) 23. og 24. september 2015.

Dersom din virksomhet ønsker å støtte KRISINO 2017, ta kontakt med NSR på e-postlenken under.

De fire siste undersøkelsene kan lastes ned fra denne siden. Universiteter og høgskoler kan få rådata fra undersøkelsene ved henvendelse til Næringslivets Sikkerhetsråd.

All bruk og gjengivelse av materialet skal skje med referanse til undersøkelsens navn og Næringslivets Sikkerhetsråd.

 • Krisino 2015

  Forside Krisino 2015

  Sikkerhet

  Sammenlignet med 2013 er det en større andel virksomheter som har en skriftlig risikovurdering. Det er nå 23 prosent av virksomhetene som har det, mot 16 prosent i 2013. Fire år tidligere var andelen 20 prosent.

  4 prosent av virksomhetene har hentet inn PSTs åpne trusselvurdering for 2015. Blant små private virksomheter er det svært liten andel som har innhentet trusselvurderingen, mens det er de store offentlige (23 prosent) og store private (11 prosent) som i størst grad gjør det.

  Det er en økning i virksomhetenes kontrolltiltak ved ansettelser. Identitetssjekk, referansesjekk, ekthetskontroll av vitnemål og nettsøk om søkeren er alle forhold som brukes i større grad enn tilfellet var i 2013.

  Økonomisk kriminalitet

  Oppfattelsen av sjansen for å bli oppdaget av skattemyndighetene dersom man unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter holder seg stabil sammenlignet med 2013. Selv om det er stabilt sammenlignet med forrige måling, er det en positiv utvikling sammenlignet med 2009 og 2011. I 2015 er det 21 prosent som mener at sjansen for å bli oppdaget er svært liten eller liten, mens det i 2009 var 30 prosent som mente det samme.

  7 av 10 virksomheter har blitt forsøkt svindlet ved at de har mottatt faktura for varer eller tjenester som aldri er bestilt. Det er også 4 av 10 virksomheter som har opplevd at de har sagt ja til et uforpliktende tilbud og mottatt tilbud utformet som en forpliktende faktura.

  Anmeldelser

  8 prosent av virksomhetene har i løpet av det siste året opplevd lovbrudd som de ikke har anmeldt. Viktigste grunn man ser for ikke å anmelde er at politiet som regel henlegger saken, men fra 2011 til 2015 faller andelen som mener dette er en grunn til å ikke anmelde fra 80 til 70 prosent. Det er imidlertid en økning blant de som anser manglende tillit til politiets kompetanse som en grunn til ikke å anmelde fra 2011 til 2013 (fra 26 til 35 prosent).

  28 prosent har avdekket en utro tjener blant egne ansatte. Blant disse er det 38 prosent som anmeldte forholdet.

  Rus og kontrolltiltak

  4 prosent av virksomhetene kjenner til at ansatte i egen virksomhet er avhengig av pengespill og 9 prosent kjenner til at ansatte misbruker rusmidler. På begge forholdene er det en svak oppgang fra 2013 (hhv. 2 og 7 prosent).

  8 prosent av virksomhetene har kameraovervåking av ansatte i virksomhetens lokaler, mens det er 6 prosent som overvåker ansattes internett- og epostbruk og like mange driver annen overvåking av ansatte i virksomhetens lokaler.

  Last ned undersøkelsen her

 • Krisino 2013

  Sikkerhet
  Det er i 2013 en lavere andel av virksomhetene som har en skriftlig risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten. I 2009 var det 20 prosent som svarte ja på spørsmålet om risikovurdering. Det er de private bedriftene som i 2013 i mindre grad har skriftlig risikovurdering. I 2009 var det 18 prosent av private bedrifter og 25 prosent av offentlige som hadde skriftlig risikovurdering. I 2013 er tilsvarende tall for private 13 prosent og for offentlige 28 prosent.

  Økonomisk kriminalitet
  9 prosent kjenner til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje. Videre er det 14 prosent som sier de kjenner til at det foregår prissamarbeid i deres egen bransje. Begge disse forholdene er på nivå med tidligere KRISINO-undersøkelser

  Rus og kontrolltiltak
  7 prosent svarer at de kjenner til at ansatte misbruker rusmidler. Det er på samme nivå som i 2011, og en liten nedgang fra 2009 (11 prosent). Også kjennskapen til avhengighet av pengespill er på nivå med 2009. 2 prosent kjenner til at ansatte er avhengig av pengespill.

  Anmeldelser
  Spørsmålet om virksomheten er utsatt for lovbrudd som ikke er anmeldt har vært stilt i samtlige KRISINO-undersøkelser. Andelen virksomheter som opplever lovbrudd de ikke anmelder holder seg relativt stabilt, selv om det er en svakt nedadgående trend. Fra 2007 til 2013, er andelen som har opplevd lovbrudd de ikke anmelder, gått fra 11 til 6 prosent.

  Last ned undersøkelsen her

 • Krisino 2011

  Økonomisk kriminalitet. I 2011 er det for første gang med spørsmål om svart betaling. Mens kun 3 prosent oppgir at de har fått tilbud fra andre virksomheter om å holde deler av oppgjøret utenom regnskapet, oppgir 11 prosent av de har mottatt ønsker fra kunder om å gjøre dette. 18 prosent svarer også at de har fått informasjon om at det forekommer i egen bransje at deler av oppgjør holdes utenfor regnskapet.

  Sikkerhet. 5 prosent av virksomhetene har blitt utsatt for trusler, aksjoner eller svertekampanjer fra interesseorganisasjoner eller aksjonister. Videre er det 3 prosent som har opplevd at en ansatt med beslutningsmyndighet eller tilgang på sensitiv informasjon, har opplevd trusler om å utføre en uønsket handling.

  Vold, rus, kontrolltiltak.7 prosent oppgir at de kjenner til at ansatte misbruker rusmidler. Det er en liten nedgang fra 2009, da 11 prosent svarte de kjente til dette. Videre er det 2 prosent som kjenner til at ansatte er avhengig av pengespill.

  Anmeldelser. Blant de som har opplevd lovbrudd som ikke er anmeldt, er det hele 80 prosent som er enig i påstanden “lovbrudd anmeldes ikke fordi politiet som regel henlegger saken”. Seks av ti er enig i at en årsak til ikke å anmelde er at det er for ressurs- og tidkrevende. En av fire virksomheter er enig i at manglende tillit til politiets kompetanse er grunn til å ikke anmelde, mens fare for tap av omdømme og manglende forsikringer i liten grad utpeker seg som årsaker til ikke å anmelde lovbrudd. 

  Last ned her

 • Krisino 2009

  Økonomisk kriminalitet. Andelen virksomheter som kjenner til at en leverandør har forsøkt å bestikke noen i egen virksomhet for å bli tildelt en kontrakt, ligger stabilt på 2 til 3 prosent i samtlige fire KRISINO-undersøkelser. Samtidig er oppgir en av ti virksomheter at de har kjennskap til konkrete eksempler på korrupsjon i egen bransje. Spesielt bygg og anlegg samt tjenesteytende næringer skiller seg ut, der henholdsvis 17 og 14 prosent kjenner slike eksempler.

  Sikkerhet. To av ti virksomheter oppgir at de har en skriftlig risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten. Det er en svak oppgang fra 2008, da 17 prosent oppgav dette. Halvparten av de som har skriftlig risikovurdering sier at denne risikovurderingen førte til at det ble iverksatt konkrete tiltak mot kriminalitet.

  Vold, rus, kontrolltiltak. En av ti virksomheter er kjent med at ansatte i virksomheten misbruker rusmidler, mens 4 prosent har innført rusmiddeltesting av ansatte. Dette er på samme nivå som i 2008. For første gang har vi i 2009 stilt spørsmål om spilleavhengighet. 5 prosent sier at de mistenker at ansatte i virksomheten lider av spilleavhengighet.

  Anmeldelser. Andelen virksomheter som utsettes for lovbrudd som ikke anmeldes holder seg stabil fra 2006 til 2009. I samtlige undersøkelser er det rundt en av ti virksomheter som oppgir dette. Den mest framtredende årsaken til at virksomheter ikke anmelder lovbrudd er at man mener politiet som regel henlegger sakene og at anmeldelser krever for mye tid og ressurser. Det er også verdt å merke seg at en relativt stor andel ikke anmelder på grunn av manglende tillit til politiets kompetanse. 32 prosent sier seg helt eller noe enig i dette som en årsak til å ikke anmelde. Mangelfull forsikring og fare for omdømmeproblemer er i liten grad en årsak til at lovbrudd ikke anmeldes. 

  Last ned her.

 • Krisino 2008

  Økonomisk kriminalitet. Andelen virksomheter som har deltatt på sosiale arrangementer som blir betalt av en leverandør faller. Mens 36 prosent av virksomhetene i 2006 deltok på slike arrangementer er det i 2008 22 prosent som gjør det.

  Sikkerhet. 17 prosent av norske virksomheter har en skriftlig dokumentert risikovurdering av kriminalitet i eller mot virksomheten. Det er i størst grad innen transport/kommunikasjon, hotell/restaurant og offentlig administrasjon at man har risikovurdering. I minst grad har man det innen bygg- og anleggsbransjen. Blant de som har en risikovurdering, svarer 36 prosent av risikovurderingen førte til at det ble iverksatt konkrete tiltak mot kriminalitet i virksomheten.

  Svinn. 18 prosent av norske virksomheter har blitt påført økonomiske tap som følge av svinn, bedrageri eller svindel. Det forekommer i størst grad i varehandel og hotell/restaurant. I 28 prosent av tilfellene var egen ansatte involvert i kriminaliteten.

  Vold, rus og kontrolltiltak. En av ti virksomheter kjenner til at ansatte misbruker rusmidler. 5 prosent har innført rusmiddeltesting, mens 3 prosent av de som ikke har innført rusmiddeltesting vurderer å innføre det.

  Anmeldelser og oppsigelser. En av ti virksomheter har opplevd lovbrudd siste 12 måneder som de ikke anmeldte. Det er på nivå med 2006 og 2007. 7 prosent av virksomhetene har sagt opp en eller flere ansatte som følge av lovbrudd. I 60 prosent av tilfellene var det tyveri fra virksomheten som var årsaken til oppsigelsen. 

  Last ned her.

 • Krisino 2007

  Svart økonomi og korrupsjon. Sammenlignet med 2006 er det i 2007 en større andel virksomheter som mener det er liten sjanse for å bli oppdaget av skattemyndighetene hvis man unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter. Mens det i 2006 var 15 prosent som mente det var liten sjanse for å bli oppdaget, er det i 2007 27 prosent som mener sjansen er liten for å bli oppdaget.

  Innbrudd, hærverk og risikovurdering. Når det gjelder uønskede hendelser, er det innbrudd og hærverk virksomhetene er mest utsatt for. 22 prosent har vært utsatt for dette siste 12 måneder. Videre har 8 prosent opplevd kopiering av industrielle rettigheter, 7 prosent sier de har sagt opp ansatte på grunn av lovbrudd, 6 prosent oppgir at ansatte har blitt mobbet på arbeidsplassen, 5 prosent har vært utsatt for økonomisk kriminalitet, mens 3 prosent har opplevd misbruk/tap/tyveri av sensitiv informasjon. Videre er det 11 prosent av virksomhetene som opplevde lovbrudd de ikke anmeldte. Sammenlignet med 2006, er det små endringer i forhold knyttet til uønskede hendelser.

  Rusmisbruk. Blant virksomheter som har kjennskap til at ansatte misbruker rusmidler, sier 16 prosent at misbruket har utgjort en sikkerhetsrisiko. Nesten åtte av ti virksomheter som kjenner til at ansatte misbruker rusmidler, sier at de har en aktiv oppfølging av de ansatte det gjelder.

  Kontrolltiltak. I sammenheng med ansettelser er den mest brukte kontrollen å gjøre grundig referansesjekk. 82 prosent av de spurte enten alltid eller ofte foretar grundig referansesjekk ved ansettelser. 26 prosent foretar enten alltid eller ofte ekthetskontroll av vitnemål eller sertifikat, mens 24 prosent alltid eller ofte gjør kontroll ved hjelp av internettsøk. 

  Last ned her.

 • Krisino 2006

  Økonomiske kriminalitet slik som økonomisk utroskap:

  • bedrageri eller underslag (7%)
  • 5 % blant de minste virksomhetene og 13 % blant de største
  • 15 % innen hotell og restaurant og kun 1 % innen primærnæringene

  At en ansatt er blitt oppsagt på grunn av lovbrudd (8%)

  • 16 % i Akershus og 3 % i Sogn og Fjordane og Aust-Agder
  • 3 % blant de minste virksomhetene og 18 % blant de største

  Last ned her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss