Vedtekter

Av 31.05.2023

§ - 1 Identitet

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er en selvstendig medlemsforening stiftet av:

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Finans Norge
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Norges Rederiforbund/Den Norske Krigsforsikring for Skib

§ - 2 Formål

NSR skal være:

 • Det rådgivende organ for medlemmene spesielt og for næringslivet og det offentlige generelt i spørsmål som gjelder sikkerhet og sikringstiltak mot kriminelle handlinger. NSR skal tilby kompetansehevende råd og tjenester.
 • Det autoritative organ for drøfting av sikring- og sikkerhetsspørsmål mellom næringsliv og myndigheter.
 • Det representative organ for næringslivets interesser og behov innenfor sikring og sikkerhet.

§ - 3 Medlemskap mv.

§ 3-1 Virksomheter Foruten stifterorganisasjonene kan medlemmer være:

 • Virksomheter fra offentlig og privat sektor.

Virksomheter som er medlem av noen av NSRs stifterorganisasjoner betaler halv serviceavgift. Offentlige virksomheter som ikke har noen naturlig tilknytning til NSRs stiftere betaler halv serviceavgift. Styret tar endelig beslutning om medlemskap ved tvilstilfeller.

§3-2 Personlige medlemmer Enkeltpersoner kan være støttemedlem av NSR. Personlige medlemmer har ikke stemmerett på årsmøte og kan ikke representere seg selv i råd og utvalg. Medlemsavgiften fastsettes av styret, og administrasjonen i NSR beslutter godkjennelse av personlige medlemskap

Virksomheter som er medlem av noen av NSRs stifterorganisasjoner betaler halv serviceavgift.

Utmeldelse. Utmeldelsesfrist er 30. september. Medlemsavgift utstedes 1. januar hvert år. Eksklusjon av medlem kan finne sted etter ¾ flertall i styret.

§ - 4 Finansiering

NSR finansieres av en årlig serviceavgift og personlig medlemsavgift. Serviceavgiftens størrelse og innretning, herunder differensiering, fastsettes av årsmøtet.

Utover serviceavgift og personlig medlemsavgift finansieres foreningens virksomhet av salg av tjenester og produkter til medlemmene og andre.

§ - 5 Organisering

§ - 5. 1 Årsmøtet

 • Årsmøtet er NSRs høyeste organ. Årsmøtet består av én representant fra hver av medlemmene.
 • Årsmøtet skal finne sted innen utgangen av juni måned hvert år og innkalles med minst 4 ukers varsel. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte slik styret bestemmer, og alltid dersom en av stifterorganisasjonene eller mer enn en fjerdedel av medlemmene krever dette skriftlig overfor styret.
 • Årsmøtet skal behandle NSRs strategi, serviceavgift, styrets årsberetning samt regnskap, vedtektsendringer og innkomne forslag. Slike forslag må være fremmet for styret senest 1. april i det året årsmøtet holdes.
 • Årsmøtet skal velge medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder leder og nestleder, etter forslag fra valgkomiteen ihht § 5-2, 1. ledd.
 • Årsmøtet velger medlemmer og varamedlemmer til det konsultative rådet, herunder leder og nestleder, etter forslag fra valgkomiteen ihht § 5.3, 1. ledd.
 • Alle valg skjer for en periode på 2 år med adgang til gjenvalg.
 • Videre skal årsmøtet velge revisor og valgkomité.
 • Beslutninger i årsmøtet fattes normalt med simpelt flertall, vedtektsendringer fattes med minst 2/3 flertall og beslutning om oppløsning fattes med ¾ flertall, alle flertall av fremmøte medlemmer. Alle beslutninger med økonomiske konsekvenser eller beslutning om oppløsning, må ha tilslutning av flertallet av tilstedeværende stifterorganisasjoner for å være gyldige.

§ - 5. 2 Styret

 • Styret består av 1 representant fra hver stifterorganisasjon (fra organisasjonen eller fra medlemsvirksomhet), inntil 2 representanter fra virksomhetene og 1 representant fra de tilsluttede organisasjonene. Det skal i tillegg være vararepresentanter for hvert styremedlem fra stifterorganisasjonene.
 • Styret er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomheten innenfor de rammer årsmøtet har fastsatt.

Styret skal:

Innkalle til og forberede årsmøtet

 • Fremlegge for årsmøtet forslag til strategi, serviceavgift, årsberetning samt regnskap, vedtektsendringer, valgkomiteens forslag, forslag til medlemmer i valgkomiteen og andre innkomne forslag.
 • Trekke opp retningslinjer for virksomheten og påse at den drives i samsvar med vedtekter samt iht. årsmøtets anvisinger. Faglige spørsmål behandles i det konsultative rådet før eventuell behandling i styret.

Ansette daglig leder

 • Eventuelt organisere virksomheten i regioner og eventuelt oppnevne regionale representanter
 • Fastsette faste faglige utvalg og grupper mv. etter forslag fra administrasjon eller det konsultative rådet.

Innvilge medlemskap

 • Styret fastsetter selv sine møter og annen aktivitet. Minst 1 gang i året avholdes felles styre- og rådsmøte.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede og styrets leder eller nestleder er blant disse. Ved stemmelikhet har lederen eller i hans fravær nestleder dobbeltstemme.
 • Daglig leder forbereder styrets møter sammen med styrets leder og deltar på styrets møter uten stemmerett.
 • Det konsultative rådets leder kan delta på styrets møter uten stemmerett.

§ -5. 3 Det konsultative rådet

1) Det konsultative rådet består av:

 1. én representant fra hver av stifterorganisasjonene (fra organisasjonen eller fra medlemsvirksomhet)
 2. inntil fem representanter fra virksomhetsmedlemmer
 3. én representant fra de tilsluttende organisasjonene
 4. én representant fra de regionale representanter
 5. én representant fra Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 6. én representant fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 7. åtte representanter utpekt av de sentrale politi- og sikkerhetsmyndigheter slik:

 • én fra Politiets sikkerhetstjeneste
 • én fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • én fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • tre fra politiet utpekt av Politidirektoratet som faglig omfatter ØKOKRIM og Kripos sine virkefelt.
 • én fra Tolldirektoratet
 • én fra Etterretningstjenesten

Det skal i tillegg være varamedlemmer for hvert rådsmedlem, som deltar slik det konsultative rådet bestemmer.

2) Det konsultative rådet utgjør NSRs faglige organ og rådgir styret og administrasjonen.

3) Det konsultative rådet avholder faste møter mellom næringsliv og myndigheter.

4) Det konsultative rådet baserer sin virksomhet på medlemmenes behov synliggjort på årsmøtet, medlemsmøter og på annen måte.

5) Det konsultative rådet utformer arbeidsprogrammer og andre faglige aktiviteter, også i forhold til regioner og de regionale representanter.

6) Det konsultative rådet rapporterer til styret. En gang hvert år har det konsultative rådet felles møte med styret.

7) Daglig leder forbereder saker for det konsultative rådet og for øvrig administrerer det konsultative rådets virksomhet.

8) Styrets leder og nestleder kan delta på det konsultative rådets møter.

§ - 5. 4 Regionale koordinatorer

Styret kan organisere virksomheten i regioner og oppnevne regionale koordinatorer.

§ - 5. 5 Administrasjonen

Administrasjonen ledes av daglig leder som fungerer som arbeidsgivers (styrets) representant overfor øvrige tilsatte. Daglig leder har ansvar for at foreningen drives iht. vedtekter, vedtak i styrende organer og for øvrig etter styrets anvisning. I faglige spørsmål skal administrasjonen anvende det konsultative rådet. Daglig leder forbereder saker for og deltar i møter både med styret og det konsultative rådet.

§ - 6 Vedtektsendringer

Endring i disse vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer, jfr. § 5.1. Forslag må være sendt styret senest 1. april i det år årsmøtet holdes.

§ - 7 Opphør

Beslutning om oppløsning kan fattes av årsmøtet med minst tre fjerdedels flertall blant de fremmøtte representantene, ref. § 5-1, siste ledd. Forslag om oppløsning må være sendt styret ved administrasjonen senest 1. april i det år årsmøtet avholdes. Ved oppløsning fordeles gjenstående midler av årsmøtet iht. formålet, jf. § 2.

IV Særskilte forhold

Stifterne er enige om:

 • at dersom en eller flere av stifterne vil avslutte sitt medlemskap i Næringslivets Sikkerhetsråd, forutsettes minimum 1 års varslingsfrist.
 • at dersom det skjer endringer i stifterorganisasjonene som følge av sammenslutninger eller oppdelinger mv. og som har betydning for ovennevnte eller mht. medlemskapet i Næringslivets Sikkerhetsråd for øvrig, skal dette avklares spesifikt mellom stifterorganisasjonene i det enkelte tilfellet.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.