NSRs høringsinnspill til politimeldingen

18. mar 2021
Lesetid: 3 min

Kriminalitetsutviklingen og kompetansebehov

I næringslivet oppleves kriminalitetsutviklingen på samme måte som i samfunnet ellers. Det foregår en tydelig dreining bort fra den fysiske- og over til den digitale kriminaliteten. Fortsatt betyr også fysisk kriminalitet mye for lønnsomheten i noen sektorer. Spesielt gjelder dette vare- og detaljhandelen hvor butikktyverier er et problem som ikke blir prioritert når de anmeldes.

I bygg, eiendom- og anleggssektoren (BEA) er tyveri av kostbart anleggsmateriell fra byggeplasser et fenomen som kommer og går, men som for de som rammes kan ha store forretningsmessige konsekvenser.

Arbeidslivskriminalitet (akrim) forbindes ofte med svart arbeid, hvitvasking og sosial dumping. Useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Samarbeid og samlokalisering av ressurser mellom etatene i akrimsentrene, har gitt positive resultater til støtte for et seriøst arbeidsliv hvor arbeidslivets spilleregler følges.

NSR mener at arbeidet med akrim bekjempelse bør videreføres slik at ingen næringer eller sektorer oppfattes som uregulerte mulighetsområder for vel organiserte og ressurssterke kriminelle.

Digital kriminalitet rammer alle. Metoder og verktøy er under stadig utvikling, og har blitt så troverdige at de er meget vanskelig å avsløre. Mens den fysiske kriminaliteten oppleves som lokal eller regional, er den digitale kriminaliteten global i sin natur. Folk, næringsliv og samfunn taper flere milliarder kroner årlig på grunn av utspekulert, smart svindel og bedrageri.

Det er meget positivt av vi har fått en nasjonal enhet i politiet for bekjempelse av digital kriminalitet (NC3). Den som utsettes for slik kriminalitet må imidlertid innledningsvis forholde seg til sitt lokale politi. Det er her forhold skal anmeldes, og det er her fra etterforskningen skal starte.

Støtten politiet gir næringslivet ved digital kriminalitet oppleves svært mangelfull. Det styrker heller ikke opplevelsen når de fleste sakene henlegges etter kun kort tid.

I meldingens opplisting av hovedprioriteter fremgår det ikke tydelig at bekjemping av digital kriminalitet er et satsningsområde for politiet. Det presiseres at kriminaliteten skjer i økende grad i den digitale verden. Men kriminalitetsutfordringene løses ikke ved tilstedeværelse på internett. Intensjonene må tydeliggjøres i samsvar med myndighetenes trusselvurderinger og digitale strategi.

Prosedyrene for å inngi anmeldelse oppleves meget omfattende og ressurskrevende. Når sannsynligheten for at saken blir henlagt er stor, velger svært mange å ikke anmelde forholdet. Over tid har denne praksis dessverre festet seg. Vi forstår at ikke alle anmeldte saker av ressurshensyn kan etterforskes, men forholdet må løses, for ingen er tjent med at eksisterende praksis fortsetter, bortsett fra de kriminelle.

Norge er alt et av verdens mest digitaliserte land, og Regjeringens digitaliseringsstrategi understreker viktigheten av at denne utviklingen fortsetter.

Men for vår nasjonale trygghets skyld må også statens regulatoriske evne holde tritt med utviklingen og styrkes. Usikkerhet om denne evnen kan gjøre Norge til et digitalt fristed for omfattende grenseoverskridende kriminell aktivitet.

NSR mener utvikling av politiets evne til å forebygge og bekjempe den digitale kriminaliteten bør styrkes betydelig, og i takt med Regjeringens strategi for å digitalisere samfunnet. Styrkingen bør gjøres både lokalt og nasjonalt, og bør skje i samvirke med andre offentlige myndigheter og med næringslivet. Politiet må gis kompetanse og organisasjon til å håndtere kriminaliteten i takt med kriminalitetsutviklingen.

Næringslivets Sikkerhetsråd vil takke for denne muligheten til å bidra til utviklingen av et politi for fremtiden. Politimeldingen er et godt grunnlag, men det er rom for en tydeligere satsning på noen områder som redegjort for.


Last ned hele høringsuttalelsen her.

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 4. nov 2020

Mørketallsundersøkelsen 2020
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.