Sikkerheten i Norges Bank er meget god, men vi kan alltid bli bedre – sikkerhetsdirektø...

16. jun 2021
Lesetid: 2 min

Norges Bank har jobbet systematisk med sikkerhet i mange år og er på et høyt nivå, men vi må alltid strekke oss for å bli bedre og være klare til å møte morgendagens trusler, sier sikkerhetsdirektør i Norges Bank, Christian Slinning.

Norges bank fasade

Slinning ønsker at sikkerhetsarbeidet skal være helhetlig og at det skal samarbeides på tvers i alle miljøer i banken.

For å få dette til har de etablert et program, Security and Resilience Program (SRP)

Hvorfor SRP? - Banken har som sagt gjort mye bra sikkerhetsarbeid, men i en stor organisasjon kan det kanskje bli "oversikring" på noen områder, silotenkning og overlapping på andre områder. Dette kan skape usikkerhet om roller og ansvar. Klarhet er et viktig poeng i seg selv i effektiv risikohåndtering.

-Målet for prosjektet er at vi skal bli sett på som verdensledende på sikkerhet. Oppdraget til programmet er i første fase å kartlegge hvor banken står i dag, etablere et målbilde for fremtiden og foreslå områder for forbedring. Det er viktig å forstå hvor vi er og hvor vi skal før vi iverksetter tiltak, sier Slinning.

-Suksessfaktorene er at sikkerhet og beredskap i banken skal trygge at bankens to hovedfunksjoner; å være sentralbank og å forvalte Oljefondet, blir utført slik de skal uten å bli nevneverdig påvirket av sikkerhetssituasjonen. Dette oppnås med å ha riktig kvalitet på den daglige risikohåndteringen. Til slutt, basert på trusselbildet og bankes strategier, være forberedt på fremtiden.

-Prinsippene for SRP er at man ser helhetlig på sikkerheten. Det vil si at personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og IT-sikkerhet sees på under ett, og ikke i siloer. Dette forutsetter at prosessen for kartlegging er strukturert, objektiv, inkluderende og transparent.

-Banken vil sette sammen en kjernegruppe som skal lede arbeidet. Kjernegruppen skal ha deltakelse fra de ulike sikkerhetsmiljøene. Det legges opp til bred deltagelse og engasjement fra alle ansatte i bank og fond, samt god kommunikasjon rundt programmet.

-Det er laget en tidsplan, med ulike steg. Arbeidet med kartleggingen begynner i juli, og vil pågå inn i 2022.

-Programmet har sterk lederforankring, både hos sentralbanksjefen og Norges Banks ledergruppe. Det har en styringsgruppe, ledet av visesentralbanksjefen. Dette blir en spennende og forhåpentligvis læringsrik prosess, avslutter Slinning.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.