Nasjonal sikkerhetsmyndighet overføres til Justis- og beredskapsdepartementet

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Med virkning fra 3. mai 2019 ble det administrative ansvaret for oppfølgingen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overført fra Forsvarsdepartementet (FD) til Justis- og beredskapsdepartementet (JD), jf. kgl. res av 3. mai om Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsdelingen mellom departementene.

Endringen innebærer at JD vil ha det overordnede administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM, mens ansvaret for den faglige etatsstyringen er delt mellom FD og JD. NSM skal fortsatt ivareta utøvende funksjoner for det forebyggende sikkerhetsarbeidet i forsvarssektoren på vegne av FD. NSM skal understøtte Forsvarets operative virksomhet i hele krisespekteret, og skal inneha en definert rolle i Forsvarets operative planverk og Beredskapssystem for forsvarssektoren. FD vil ha instruksjonsmyndighet overfor NSM i saker innenfor FDs ansvarsområde. NSM vil følgelig være en virksomhet tilknyttet forsvarssektoren også fremover.

NSM er en tverrsektoriell fag- og tilsynsmyndighet innenfor forebyggende sikkerhet i henhold til lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). NSM skal også utøve sitt ansvar i henhold til lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer, og utøve sertifiseringsmyndighet for IT-sikkerhet i produkter og systemer (SERTIT). Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep mot digital infrastruktur. NSM skal, som det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet, understøtte FD og JD i deres ansvar på IKT-sikkerhetsområdet.

NSMs ansvar og rolle endres ikke med overføringen.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 6. mai 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.