Når bør sikkerhet planlegges? - og av hvem?

Av Anders Grønli, spesialrådgiver for strategisk sikkerhetsstyring i Norges Bank

23. mar 2022
Lesetid: 2 min

Når vi planlegger tiltak for å sikre våre verdier ønsker vi tiltak som er mest mulig effektive. Samtidig skal tiltakene være til minst mulig praktisk bry, gjennomføres på en estetisk best mulig måte, og ikke minst skje uten å belaste budsjettene i unødvendig stor grad. Norsk Standard NS 5834 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom ble lansert høsten 2016 for gjøre dette mulig, og for å gi råd om kompetansen som bør benyttes i arbeidet med tiltakene.

Anders groenli

Det er en kjensgjerning at sikringstiltak ofte blir tenkt på sent i prosessen når man skal bygge nytt eller bygge om. Med mindre sikkerhet er selve formålet med byggearbeidet er sikkerhet gjerne sett på som en forstyrrende aktivitet. Vi vet også at mulighetsrommet som ligger i å utvikle gode sikringstiltak blir stadig mindre jo lengre man kommer i konkretiseringen av planene for det ferdige bygget. Derfor har vi utviklet NS 5834. Vi ønsker å skape verktøy for sørge for at de riktige sikringsvurderingene blir gjort til rett tid – og ikke minst si noe om hva slags kompetanse man bør bruke i arbeidet med å produsere slike «sikringsleveranser».

Byggeprosjektets steg

Et byggeprosjekt består av en rekke steg eller faser. Tradisjonelt har vi i Norge brukt forskjellige navn på disse stegene. Bygg21, et samarbeidsprosjekt mellom byggenæringen og myndighetene, som arbeider med mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har imidlertid definert åtte steg, som skal gjøre det lettere for alle som bygger å bruke de samme ordene for alt fra de de første tankene om et nytt bygg (i steg 1 «Strategisk definisjon»), via byggearbeidene (i steg 5 «Produksjon og leveranser») og helt frem til bruken av bygget opphører (i steg 8 «Avvikling»).

Dette gjør det lettere for oss å si noe om hvor vi skal etterspørre spesielle sikringsleveranser. Allerede i første steg bør eier eller bruker av bygget gjøre en vurdering av hvilke verdier som skal sikres. Deretter utvikles en rekke sikringsleveranser gjennom hele prosjektet.

Sikringsleveranser

NS 5834 foreslår 38 sikringsleveranser fra første start av arbeidet med bygget til avviklingen av byggets bruk er fullført. Bruken av standarden må imidlertid tilpasses hvert enkelt prosjekt slik at eier/oppdragsgiver, brukere og andre får det ut av den som de ønsker. Et viktig aspekt ved standarden er at flere av sikringsleveransene gjentas. Det er mulig å gjøre en første sårbarhetsvurdering allerede før man har valgt tomt til bygget. Når denne sårbarhetsvurderingen settes sammen med verdivurderingen og trusselvurderingen vil man kunne få vurderinger av hvilken sikringsrisiko de forskjellige tomtevalgene medfører. Slike vurderinger gjentas når bygget utvikles videre slik at man gjennom prosjektet vet hvilken risiko de forskjellige valgene i utforming medfører. Fastsettelse av sikringsmål, utarbeidelse av sikringsstrategi og utvikling av sikringstiltak er også aktiviteter som standarden anbefaler å gjenta flere ganger i løpet av byggeprosjektet for å sørge for at sikringstiltakene blir best mulige.

Oppdatert: 23. mar 2022

Publisert: 14. nov 2016

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.