Næringslivsrådgiver på Kripos

23. mar 2022
Lesetid: 5 min

Regjeringen følger opp et forsterket samarbeid mellom politi og næringsliv med en næringslivsrådgiver på Kripos.

Kripos

Et styrket kriminalforebyggende samarbeid mellom næringsliv og politi som Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) så lenge har etterlyst, er nå inne i forslaget til statsbudsjett. Det er svært hyggelig å lese Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag, der regjeringen langt på vei imøtekommer NSR forslag til tiltak. "Regjeringen følger opp arbeidet med å styrke politiets samarbeid med næringslivet, og vil i 2013 iverksette et ettårig prøveprosjekt med næringslivsrådgiver på Kripos. Stillingen skal være et kontaktpunkt mellom næringslivet og politiet på nasjonalt operativt nivå, og skal bidra til å styrke politiets kunnskapsbaserte tilnærming til kriminalitetsutfordringene samfunnet står overfor."

Politiet publiserte nylig sin første omverdensanalyse. Analysen viser til at samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige, og politiske forhold, vil påvirker det fremtidige kriminalitetsbilde i rask endring. Næringslivet må også i større grad vurdere sine eksterne omgivelser for å møte morgendagens kriminalitet. Organiserte nettverkene er frekkere, mer brutale, mer mobile, og jobber mer målrettet enn det næringslivet tidligere har forholdt seg til. Dette krever nye metoder og annen innsats fra politiet og andre offentlige myndigheter, men også næringslivet må ta denne endringen inn over seg. Begge sider av samfunnsstrukturen må i felleskap forebygge og bekjempe kriminaliteten. Næringslivet og det offentlige må gå i tettere dialog også med utdannings- og forskningsinstitusjoner for å ligge i forkant, og utvikle nye metoder/verktøy for å bekjempe kriminalitet. NSR har sammen med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) lenge jobbet for å finne praktiske løsninger på et forsterket samarbeid. I brev til Justis- og beredskapsdepartementets i juni i år, foreslo derfor NSR flere konkrete tiltak både på operativt og strategisk nivå, herunder et felles operativt samarbeidsprosjekt mellom NSR og politiet, med en hospiteringsordning for politiet i NSR.

I tillegg har NSR lenge hatt et tett og nært samarbeid med NSM og NorSIS når det gjelder informasjonssikkerhet. MørketallsundersøkelsenTM er et produkt av dette samarbeidet. April i år inngikk NSR en samarbeidsavtale med NorSIS. Hovedhensikten med samarbeidet var en felles innsats for å styrke informasjonssikkerheten i Norge generelt og norsk næringsliv spesielt.

Kriminalitet i næringslivet svekker ikke bare effektiv styring av næringslivet, men også samfunnet. NSRs formål å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet tjener ikke bare næringslivet. Det bidrag også tungt til samfunnets og fellesskapets trygghet og frihet. Dette er viktig å tydeliggjøre i dialogen med myndighetene. NSR er knutepunktet for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter. Gjennom det konsultative rådet, direktørmøte, regionale næringslivsrepresentantene og ekspertutvalgene, bidrar NSR til å heve kompetansen og belyse utfordringer på begge sider av samfunnsstrukturen.

Med Kripos har NSR allerede høstet gode erfaringer med et tettere samarbeid. Høsten 2010 fikk således en håndfull representanter fra næringslivet, et kontaktpunkt i Kripos for å varsle om organisert kriminalitet som har blitt benyttet.

NSR følger opp forslaget tett

Regjeringen har gjennom flere sentrale føringsdokumenter, Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, Gode krefter, Kriminalitetsforebyggende handlingsplan 35 tiltak for økt trygghet, og sist i Melding til Stortinget nr. 7, Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats, tatt til orde for et forsterket samarbeid mellom politi og næringsliv.

NSR har vært nevnt i disse føringene som en samarbeidsstruktur i dag det er naturlig å bygge videre på. I tillegg er NSR vist til som et kontaktpunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv, politi- og sikkerhetsmyndigheter.

NSR følger derfor opp forslaget tett. Både under budsjetthøring og høring av representantforslag fra Høyre om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet i Stortingets justiskomiteen i oktober, deltok NSR for å påvirke beslutningstakerne. NSR ga på ene siden utrykk for sin begeistring over at regjeringen følger opp med et konkret tiltak. På annen side beklaget NSR at regjeringen ikke hadde tatt skrittet fullt ut med et felles samarbeidsprosjekt over 5 år, med en årlig hospiteringsordning for politiet i NSR.

Med en næringslivsrådgiver plassert på Kripos, er det en reell bekymring for at ressursen kan bli omprioritert til å løse andre prekære arbeidsoppgaver som til enhver tid tynger politiet. Terskelen for at det vil skje, ville vært mindre dersom vedkommende hadde vært plassert i en hospitantstilling hos NSR.

Og det var nettopp en slik lokalisering NSR fremmet forslag om i sitt brev til Justis- og beredskapsdepartementet i juni. Hospiteringsordningen, som da ble skissert, var bare ett av flere konkrete tiltak NSR ser for seg i et fem år langt samarbeidsprosjekt for å forsterke samarbeidet på strategisk og operativt nivå med utgangpunkt i Melding til Stortinget nr. 7, Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats.

Uansett hvor næringslivsrådgiveren lokaliseres, er det ønskelig med en av politiets analytikere i stillingen. Vedkommende bør ha strategisk analyse kompetanse for å styrke næringslivets kunnskapsbaserte tilnærming til kriminalitetsutfordringene. I tillegg må næringslivsrådgiveren kunne jobbe med å fange opp næringslivets kriminalitetsutfordringer for deretter å kunne sette dette på agendaen gjennom et operativt samarbeid.

NSR er et kontaktpunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv, politi, og sikkerhetsmyndigheter. Med plassering hos NSR har næringslivsrådgiveren større forutsetning for å være hands-on på næringslivets utfordringer. Uansett utfallet må det utarbeides en intensjonsavtale mellom NSR og Kripos som sikrer at næringslivsrådgiveren til enhver tid holder seg oppdatert på kriminalitetsbildet som truer næringslivet.

Under sikkerhetskonferanse i år, 25 år etter at NSR etablerte den tradisjonsrike møteplassen for bransjefolk – både fra det offentlige og det private – var et gjennomgangstema et forsterket samarbeid mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter. Dette ble understreket av flere foredragsholdere, deriblant direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet innenfor IKT kriminalitet- og informasjonssikkerhet i vekst, og av administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke særlig innen mobil vinningskriminalitet også i vekst. Også nestleder Vigleik Antun ved Kripos poengterte viktigheten av et forsterket samarbeid knyttet til mobil vinningskriminalitet.

Mørketallsundersøkelsen™ er enestående i Norge, og et eksempel på hvordan næringslivet i felleskap med myndighetene best forebygger kriminalitet og sikkerhetshendelser.

NSR vil også fremover følge opp forslaget tett i dialogen både med medlemmene og Justis- og beredskapsdepartementet, og bidra til at prosjektet blir nyttig både for norsk næringsliv og politiet.

Oppdatert: 23. mar 2022

Publisert: 16. nov 2012

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.