Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats

24. mar 2022
Lesetid: 2 min

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) støtter regjeringens initiativ for et tettere samarbeid mellom politi og Næringslivets Sikkerhetsråd i kampen mot kriminalitet i og mot næringslivet.

Politidir dist

I Stortingsmelding 7, 2010-2011,” Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats” tar regjeringen til orde for et tettere samarbeid mellom NSR og politiet for i fellesskap forebygge og bekjempe kriminalitet. Dette er riktig vei å gå.

Næringslivet er og blir utsatt for organisert kriminalitet, og NSR har i lang tid vært næringslivets forum for å utveksle informasjon og styrke egenbeskyttelsen i næringslivet. NSR har også vært næringslivets talerør mot politi og andre sikkerhetsmyndigheter.

Gjennom et tettere samarbeid kan våre felles ressurser utnyttes til en mer effektiv kriminalitetsforebyggende og -kriminalitetsbekjempende virksomhet til beste for samfunnet. NSR er parat til å jobbe videre på våre allerede gode relasjoner med politi og andre sikkerhetsmyndigheter, og ser frem til oppstarten av prosjektet i 2011.

I Stortingsmeldingen står det blant annet;

Som nevnt er regjeringens intensjon at samarbeidet med privat sektor og spesielt de av næringslivets organisasjoner som arbeider mest aktivt for å bekjempe kriminaliteten, må videreutvikles og forsterkes. Det er et tydelig behov for dette, noe som er fremkommet blant annet gjennom de drøftelser departementet har hatt i den seneste tid med blant annet Næringslivets Sikkerhetsråd og Finansnæringens Fellesorganisasjon.

NSR har representanter fra både arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og interesseorganisasjoner, og dekker viktige deler av det man i denne sammenheng kan kalle samfunnsstrukturen. Med denne organisasjonen som utgangspunkt ønsker regjeringen å gå videre i form av å skissere en forsterket samarbeidsstruktur. Departementet tar sikte på gradvis å forsterke samarbeidet, tentativt gjennom et samarbeidsprosjekt med 5 års varighet, og med påfølgende evaluering. Oppstart av samarbeidsprosjektet ønskes tentativt fra 2011.

Gjennom dagens samarbeid pågår et relativt godt fungerende samarbeid mellom politi, sikkerhetsmyndigheter og næringsliv knyttet til forebygging av kriminalitet i og mot norsk næringsliv. Dette arbeidet er stort sett av strategisk og overordnet natur.

Det er imidlertid ikke etablert noe formelt forum for utveksling av mer operativ informasjon mellom kriminalitetsbekjempende myndigheter og næringslivet. Man tenker her ikke på operativt i betydningen begrenset/taushetsbelagt/politispesifikt spanings-etterretningsinformasjon eller etterforskningsinformasjon. Det aktuelle vil være bruk av høyst relevant og konkret erfaringsinformasjon, der informasjonsdeling betyr gjensidig læring om gode og felles forebyggingsstrategier.

Det er per i dag heller ikke etablert formalisert kontakt mot kompetansemiljøer i næringslivet som politiet kan trekke på til sin etterforskning og sin kompetanseoppbygging. En form for kunnskapsbank bør inngå som et premiss for utviklingen av et «nytt» forsterket samarbeidsforum.

Les hele kapitelet i stortingsmeldingen som omhandler samarbeidet med næringslivet

Oppdatert: 24. mar 2022

Publisert: 17. des 2010

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.