Fem kjappe – Sonja Lund, næringslivskontakt i Vest politidistrikt

Av Espen Husby, Gulating lagmannsrett
Regional koordinator for NSR i Vestland

28. sep 2021
Lesetid: 2 min

I denne utgaven av "Fem Kjappe" er det næringslivskontakten i Vest politidistrikt som svarer.

Sonja Lund Vest 2

Hva ser du som den største kriminalitetsutfordringen mot næringslivet i ditt politidistrikt?

Det digitale rom er nok og vil nok være hovedarena for kriminalitetsutøvelse fremover. Den økte bruken av digitale verktøy og arbeidsflater for alle aldersgrupper gjør oss mer sårbare. Kriminaliteten begått i det digitale rom blir i mindre grad meldt til politiet og går igjen i nesten alle omhandlede kriminalitetstruslene i vår regionale trusselvurdering. I forbindelse med pandemien er det registrert flere brudd på regelverk for permitteringer og kompensasjonsordningene, spesielt innen bransjer som transport, bygg- og anlegg. Virksomheter som forsøker å unndra seg arbeidsgiveransvar, og kriminelle som tilpasser seg kontroller og regelverk, øker i omfang. Blant noen av de alvorlige kriminalitetstrusler i Vest politidistrikt kan nevnes svart arbeid og omsetning innen arbeidsintensive bransjer, digitale bedragerier herunder direktørbedrageri, og trusler mot ressursgrunnlag og miljø. Vestland har en stor fiskerinæring både innen konvensjonell fiske, fiskemottak og fiskeoppdrett. Det har vært en kraftig økning i antall anmeldte brudd på fiskerilovgivningen i perioden 2018- 2020.

Hvordan opplever du samarbeidet/dialogen med næringslivet i regionen?

På enkelte områder har vi en svært god dialog på andre områder nesten ingenting. Jeg håper majoriteten er kjent med at hvert politidistrikt har minst en næringslivskontakt. Næringslivet besitter mye og relevant informasjon om risiko (herunder både trussel og sårbarhet) og om trender og utvikling i kriminaliteten. Dette er informasjon som Politiet er avhengige av for å kunne beskrive et mest mulig reelt situasjonsbilde eller kriminalitetsbilde, som igjen vil være avgjørende for de prioriteringer politiet gjør. På den annen side besitter Politiet informasjon som har betydning for næringslivet, av den grunn så er et samarbeid en suksessfaktor.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har arrangert flere regionale arrangementer i samarbeid sine regionale representanter og næringslivskontaktene. Hvordan opplever du verdien/effekten av disse arrangementene?

Jeg opplever det som svært nyttig. Disse er viktige treffpunkt for relasjon- og nettverksbygging og ikke minst utveksling av erfaring og kunnskap. Det er en fin anledning til å informere om aktuelle utfordringer, informasjonsbehov og ikke minst de årlige trusselvurderingene. På denne måten kan vi dele informasjon i et forebyggende perspektiv slik at næringslivet kan gjøre gode risikovurderinger og beskytte seg selv på beste måte.

NSR gjennomfører flere større undersøkelser, som for eksempel Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) og Mørketallsundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

Disse er med på å berike et mest mulig reelt kriminalitetsbilde, noe vi er avhengig av for å ta riktige beslutninger. I tillegg setter de fokus på ulike sårbarheter som vi kan operasjonalisere i vårt nettverk og gjerne bidra til å gjøre noe med.

Oppdatert: 28. sep 2021

Publisert: 24. sep 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.