Fem kjappe til Merethe Samuelsen, næringslivskontakt i Troms politidistrikt

Av Trym Enoksen, NSRs regionale koordinator i Troms og Finnmark, og sikkerhetssjef i SpareBank 1 Nord-Norge

11. mai 2021
Lesetid: 3 min

I denne utgaven av "Fem Kjappe" er det næringslivskontakten i Troms politidistrikt som svarer.

Merethe Samuelsen Troms politidistr

Hva ser du som den største kriminalitetsutfordringen mot næringslivet i ditt politidistrikt?

-Troms politidistrikt består av alle kommunene i gamle Troms fylke, minus Gratangen som sogner til Nordland politidistrikt. Næringslivet i distriktet er mangfoldig, alt i fra sjømatnæring, landbruk, bygg og anlegg, industri mv.

Generelt har vi en nedgang i kriminalitetsbildet i vårt distrikt, noe som kan være et resultat både av mindre kriminalitet, men også færre anmeldelser. Vi vet at det er mørketall innen de fleste kriminalitetstyper, men det området det trolig er størst mørketall på er datakriminalitet.

I Politiets Trusselvurdering for 2021 fremgår det at bedrageri og datakriminalitet er en økende trussel mot næringslivet, og direktør- og fakturabedrageri har hatt en økning i omfang de siste årene. Et annet fenomen vi ser er økende er datakriminalitet ved løsepengevirus, og vi har i den siste tiden hatt noen anmeldelser fra større virksomheter som ble rammet av dette. Det er likevel viktig å merke seg at det ikke bare er store virksomheter som rammes, men både små og mellomstore virksomheter i tillegg til lag og foreninger blir utsatt for denne kriminalitetsformen.

Hvordan opplever du samarbeidet/dialogen med næringslivet i regionen?

-Det er veldig variabelt. Noen organisasjoner og bransjer har jeg bedre kontakt med enn andre, og noen vet kanskje ikke engang at politiet har en næringslivskontakt. Jeg setter stor pris på å bli invitert ut til næringslivet for å snakke sammen, ha foredrag eller være tilstede under ulike samlinger, både for å fremme det forebyggende budskapet, men også for å knytte kontakter og stryke dialog og samhandling mellom politiet og næringslivet.

Det siste året har vært krevende på grunn av korona og restriksjoner om å møtes. Jeg har sendt ut noen nyhetsbrev fra næringslivskontakten om ulike tema, men jeg frykter for at disse kan drukne litt i en overload av e-poster.

Generelt opplever jeg at næringslivet er positive og setter pris på en tettere og bedre dialog med politiet.

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har arrangert flere regionale arrangementer i samarbeid sine regionale representanter og næringslivskontaktene. Hvordan opplever du verdien/effekten av disse arrangementene?

-Troms politidistrikt har to ganger arrangert et regionalt møte i samarbeid med NRS og PST. I fjor skulle vi hatt vårt tredje arrangement den 12. mars… Vi måtte dessverre avlyste arrangementet pga koronapandemien, men håper vi kan ta opp tråden igjen når verden blir litt mer normal igjen.

Som næringslivskontakt opplever jeg verdien av disse møtene som stor, det er en god møtearena mellom næringslivet og politiet, hvor vi blant annet får presentert PSTs trusselvurdering direkte til næringslivet og andre aktuelle aktører. I tillegg har vi fått god informasjon fra NSR om Krisino og Mørketallsundersøkelsene.

Politiet ønsker å sette næringslivet og andre i stand til å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser, og disse regionale arrangementene er en fin arena til å presentere ulike trusselbilder på.

NSR gjennomfører flere større undersøkelser, som for eksempel Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) og Mørketallsundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

-Disse undersøkelsene er veldig gode, og jeg ser veldig positivt på at NSR nå også er i dialog med Kripos for å få med flere av politiets informasjonsbehov i forhold til kriminalitetsbildet.

Undersøkelsene sier mye om kriminaliteten og de uønskede hendelsene næringslivet opplever, som vi ikke ser av kriminalitetsstatistikken fra politiet. Dette gir oss i politiet et innblikk i et mer reelt bilde enn det antall anmeldte saker gir oss.

-Sett fra ditt ståsted, hva vil være NSRs viktigste satsningsområde?

Det var et vanskelig spørsmål å svare kort på. NSR gjør en viktig og god jobb, og politiet setter stor pris på det samarbeidet vi har utviklet de siste årene. Vi jobber mot de samme målene, nemlig å forebygge og redusere kriminalitet og uønskede hendelser i næringslivet.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.