Ett nytt sikkerhetspolitisk klima for verden og for næringslivet

Av Ingrid Ekse Svege
Masterstudent i statsvitenskap og deltidsmedarbeider i NSR

4. aug 2020
Lesetid: 2 min

Norsk næringsliv befinner seg i et nytt sikkerhetspolitisk klima som preges av uforutsigbarhet og usikkerhet. Det er vanskelig å sikre seg mot ukjente trusler, men et godt sted å begynne er sikkerhetskultur og verdisikring.

Ingrid 106

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Akuell Sikkerhet.

Norge er en vekstnasjon i en stadig mer globalisert økonomi. For å holde tritt med befolkningsvekst og tette finansieringsgapet trenger Norge 320 000 flere jobber ifølge NHOs perspektivmelding. I et mer globalisert arbeidsmarked vil flere av disse være tilknyttet utlandet. De siste par månedene har det offentlige ordskiftet tatt for seg sikkerhetstiltak knyttet til utenlandsreiser. Hendelsen som sparket det hele i gang er sannsynligvis ikke et engangstilfelle, men i større grad et symptom på naivitet og en uheldig sikkerhetskultur blant både offentlig og privat sektor. Debatten har bidratt positivt i den forstand at man ser en økning rundt bevissthet, tiltak og gode rutiner knyttet til digital reisesikkerhet.

Det sikkerhetspolitiske klimaet i dag er preget av maktforskyvninger, polarisering, populisme og proteksjonisme. Verdensorden basert på liberale demokratiers verdigrunnlag blir utfordret og hybrid krigføring er ikke lenger bare et teoretisk begrep, men noe som truer privat næringsliv i like stor grad som stater. Det fremtidige trusselbildet viser at det ikke bare er fysisk sikring som bør stå i fokus, men er sikring av sine verdier i de arenaen de befinner seg på.

I oktober og november vil over 40 000 soldater befinne seg i Norge under NATOs største øvelse, Trident Juncture. Øvelsen skal blant annet teste Norges totalforsvar og dette er neppe en tilfeldighet, men representerer det trusselbildet vi befinner oss i dag. Et totalforsvar baserer seg på mer enn bare militære styrker, og innebærer Forsvarets støtte til det sivile samfunnet og Forsvarets behov for støtte fra det sivile samfunnet. Dersom Norge skulle blitt angrepet i dag ville det med stor sannsynlighet ikke skjedd med konvensjonelle militære midler, men gjennom irregulære virkemidler som cyberangrep, påvirkningsoperasjoner, sabotasje og terrorisme. Dette er angrep som kan rettes direkte mot næringslivet og kan i prinsippet gjennomføres uten at det blir oppdaget. Usikkerheten og uforutsigbarheten rundt trusselbildet er vanskelig å sikre seg mot, men et godt sted å begynne er å bygge en sikkerhetskultur gjennom vurdering av virksomhetens verdier og sikring av disse.

Norge er et lite land og med en fremtid preget av usikkerhet, er det viktig at næringslivet og myndighetene har en tett dialog. Sektorene befinner seg i et gjensidig avhengighetsforhold og samhandlingen burde basere seg på dette. Sikkerhet handler ikke bare om sikkerhet lenger, men også om profesjonalitet og omdømme – altså en forutsetning for å lykkes.

Oppdatert: 4. aug 2020

Publisert: 21. nov 2018

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.