Mørketallsundersøkelsen 2012

Utdrag av hovedfunnene

Mørketallsundersøkelsen™ viser at det er et større gap enn tidligere mellom trusler og sikkerhetstiltak blant norske virksomheter parallelt med at IT-avhengigheten øker. Norske virksomheter, særlig ledere, mangler kunnskap om informasjonssikkerhet og har ikke oversikt over trusler og hendelser. Dette kan forklare at mange virksomheter ikke har tatt i bruk tilgjengelige sikkerhetstiltak og heller ikke fokusert på sikkerhetskultur. Under følger de viktigste funnene.

Økt sårbarhet

Virksomheter i Norge tar i bruk mer teknologi, spesielt e-post på mobiltelefoner, og er mer aktive på sosiale medier, men mangler ofte retningslinjer.
62 % av norske virksomheter svarer at det er kritisk når IT- systemene er nede inntil 1 dag.
Det er en synkende sikkerhetsbevissthet i norske virksomheter, blant annet på grunn av manglende styrings- og monitoreringssystemer av hendelser, til tross for at IT-avhengigheten og trusselen øker.
Halvparten av virksomhetene har tatt i bruk en form for nettskytjeneste, men et fåtall har retningslinjer.
Virksomheter tar i bruk ny teknologi uten å foreta risikoanalyser og etablere retningslinjer. Dette gjør virksomhetene særlig sårbare for sikkerhetshendelser.

Last ned undersøkelsen her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss