Veileder om tigerkidnapping

En overordnet veiledning for næringslivet, utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Næringslivets Sikkerhetsråd, Oslo politidistrikt og Kripos.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Formålet med denne veilederen er å gjøre virksomheter bedre rustet til å forebygge og håndtere tigerkidnapping, gjennom å bevisstgjøre ledelsen og ansatte om potensielle trusler.

Sikringen av verdier er generelt god i Norge, og den blir stadig bedre. Det innebærer at potensielle gjerningspersoner nå trenger inngående kunnskap om avanserte sikkerhetssystemer og utstyr for å kunne begå tradisjonelle ran eller innbrudd. Det oppbevares også stadig mindre kontanter, og kriminelle søker derfor andre muligheter for å få tilgang til verdier.

Denne utviklingen gjør at kriminelle vil kunne benytte seg av andre fremgangsmåter, som infiltrasjon og tigerkidnapping, i større grad. Det har hittil vært få tilfeller av tigerkidnapping i Norge, men fenomenet har hatt en negativ utvikling ellers i Europa.

Målgruppen er det private næringsliv i sin alminnelighet. Vi vil understreke at dette er en overordnet veileder, og at den enkelte virksomhet må utarbeide egne konkrete og mer detaljerte planer. Veilederen blir ikke allment tilgjengelig og vil derfor bli behovsprøvd før man får den tilsendt.

Veilederen inneholder blant annet en beskrivelse av Tigerkidnapping som fenomen, fremgangsmåter, forebyggende tiltak, tiltak ved en eventuell hendelse og samarbeid med politiet.

Politiinspektør Anne-Catherine Gustafson i Politidirektoratet sier til Aktuell Sikkerhet at hun er glad for at politiet nå har fått på plass interne retningslinjer knyttet til håndtering av kidnappingssaker. Disse integreres i politiets beredskapssystem.

– Retningslinjene inneholder rutiner for en overordnet og enhetlig tilnærming. På den måten skal alle kunne være trygge på at kidnappings-saker håndteres på en god måte i hele landet, og som gjør at tilliten er tilstede slik at eventuelle saker blir rapportert og anmeldt. Samtidig er det viktig å understreke at den forebyggende jobben som gjøres ute i virksomhetene, inkludert en kontinuerlig evaluering av de forebyggende tiltakene, er det viktigste arbeidet som gjøres, sier Gustafson.

– Den forebyggende innsatsen som legges ned i virksomhetene er avgjørende, men dersom tiltakene ikke er tilstrekkelig for å avverge kidnappingssaker skal politiet være rustet til å håndtere situasjonen på en profesjonell måte, legger hun til.

Den som bestiller veilederen må kunne dokumentere et behov i form av rolle eller funksjon i en virksomhet eller organisasjon for å få tilgang til denne. Veilederen er gratis og kan bestilles via NSRs nettbutikk. (Porto og ekspedisjonsgebyr vil bli fakturert)

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss