Utvalg foreslår flere tiltak for en sterkere nasjonal IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte overleverte mandag utredningen «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Tor Mikkel Wara mottar utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte. (Foto: JD)

Tor Mikkel Wara mottar utredningen fra IKT-sikkerhetsutvalgets leder Hans Christian Holte. (Foto: JD)

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 15. september 2017.

Utvalget fikk i mandat å vurdere hvorvidt det eksisterende regelverket på IKT-sikkerhetsområdet er godt nok, og om det ivaretar de nye digitale samfunnsutfordringene. Utvalget skulle også vurdere organisatoriske spørsmål og andre virkemidler enn de rent rettslige for å styrke IKT-sikkerheten.

Utvalgets egen pressemelding:

Utvalget mener at dagens regulering av nasjonal IKT-sikkerhet er mangelfull, og anbefaler at det etableres en ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. Videre mener utvalget at det bør innføres krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser.

Utvalget ser ikke et åpenbart behov for å gjøre større endringer i ansvar, roller og oppgaver til etatene, men anbefaler tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.

Utvalget anbefaler at det etableres et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter, som kan styrke koordinering og samordning mellom relevante aktører, men foreslår samtidig at det må gjennomføres en behovs- og kostnadsanalyse før etablering. En slik analyse må baseres på en bred involvering av potensielle interessenter i privat og offentlig sektor.     

I tillegg til Hans Christian Holte, har utvalget bestått av:

Direktør - Cybersikkerhet Terje Wold, Tromsø

Administrerende direktør Håkon Grimstad, Trondheim

Head of Information Security Lillian Røstad, Nesodden

Direktør internett og nye medier Torgeir A. Waterhouse, Oslo

Forskningsleder Marie Moe, Trondheim

Professor Lee A. Bygrave, Oslo

Lagdommer Therese Steen, Oslo

Kontaktperson: Utvalgets leder, Hans Christian Holte, mobil 907 90 721, epost hch@skatteetaten.no

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss