Trender som kan påvirke kriminaliteten i Norge

Politiets omverdensanalyse for 2015 viser at utfordringsbildet for norsk politi er sammensatt og krevende.

Illustrasjon

Etaten står overfor en rekke krevende oppgaver og mer grenseoverskridende kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg et stadig endret trusselbilde. Samtidig ser vi at teknologisk utvikling og samfunnsendringer er tett sammenvevd og den teknologiske utviklingen forsterker utfordringene.

Uoversiktlig trusselbilde krever internasjonalt politisamarbeid

Det globale trusselbildet blir stadig mer sammensatt og uoversiktlig. Globaliseringen knytter verden tettere sammen, og for Norge og norske interesser kan utvikling og hendelser langt unna raskt kunne få alvorlige konsekvenser. En utvikling med mer grenseoverskridende kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg, og øker også viktigheten av internasjonalt politisamarbeid.

Menneskehandel på agendaen

Konflikter, naturkatastrofer og fattigdom driver mange på flukt. Migrantstrømmene har økt kraftig det siste året, også til Norge. Den kraftige økningen i tilstrømning av asyl­søkere og andre migranter kan skape kriminalitetsutfordringer, både på kort og lang sikt. Mennesker i en sårbar situasjon risikerer å bli utnyttet av organiserte kriminelle i Norge, og i ytterste konsekvens bli ofre for menneskehandel.  Økt innvandring kan også øke risikoen for ulike kriminalitetsformer, deriblant hatkriminalitet, arbeids­markedskriminalitet og narkotika­kriminalitet.

Store mørketall

I dag griper den teknologiske utviklingen inn i en stadig større del av folks hverdag. En høy andel av den norske befolkningen er aktive internettbrukere. Internett bidrar til å gjøre kriminaliteten mer grenseoverskridende. Kriminelle orienterer seg mot de landene som har de største digitale verdiene. Norske bedrifter utsettes i økende grad for kriminalitet på nett, og mørketallene er store.

Grobunn for ekstremistiske grupper og kriminelle nettverk

I store deler av Midtøsten har konflikt og uro destabilisert skjøre statsdannelser. I land hvor myndighetene ikke har evne eller vilje til å gi befolkningen grunnleggende sikkerhet og tjenester, skapes det grobunn for ekstremistiske grupper og kriminelle nettverk som i neste omgang kan true også norske mål og interesser. Trusselen fra voldelig ekstremisme har blitt mer kompleks enn tidligere. Ekstremismen har blitt tettere knyttet til internasjonale forhold og konflikter. Internett benyttes for å spre ekstreme synspunkter.

Om analysen

Politiets omverdensanalyse er en fremtidsrettet analyse som trekker opp de store linjene som har betydning for kriminalitetsutfordringene. Analysen ser på globale og nasjonale trender, og analyserer hvordan ulike trender påvirker kriminalitetsutfordringene i Norge, og hvilke utfordringer dette kan få for politiets arbeid. Analysen er utført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, med deltakere fra særorgan og politidistrikt.

Faktorene som drøftes er utviklingen i samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske forhold.  Omverdensanalysen kommer ikke med anbefalinger eller konkrete tiltak for å forebygge eller bekjempe kriminalitet.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss