Tendenser i kriminaliteten

”Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge” er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007 og 2010. Rapporten er utarbeidet av Politidirektoratet, med bidrag fra politidistrikter og særorganer.

Illustrasjonsbilde (Foto:Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto:Arne Røed Simonsen)

I artikkelen under, har NSR gjengitt et sammendrag av de viktigste tendensene for næringslivet

Rapporten "Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge" er en statusrapport fra Politidirektoratet om det nasjonale kriminalitetsbildet.

Rapporten beskriver utfordringer og drøfter i noe grad forventet utvikling av lovbrudd i nær framtid. Kriminalitetsutviklingen nasjonalt må ses i forhold til en global samfunnsutvikling. Det finnes en del samfunnsfaktorer som er relevante for kriminalitetsutviklingen. Disse faktorene er ofte generelle på den måten at de misbrukes til eller utnyttes for kriminalitetsutøvelse innen mange kriminalitetsområder. Det er viktig at politiet har god oversikt over og innsikt i de ulike faktorene som tilrettelegger for gjennomføring av kriminalitet, åpner for nye markeder eller skaper potensielle ofre. Kriminaliteten blir mer kompleks, grenseoverskridende og organisert. I perioden fra slutten av 1990-tallet til i dag har omfanget av anmeldt kriminalitet ligget på mellom 380 000 og 450 000 lovbrudd pr. år. Omfanget har gått noe ned, og siden 2004 har det vært en utflating.

Vinningsforbrytelser

"Vinningsforbrytelser er den klart største kriminalitetstypen og rammer alle grupper i samfunnet. Vinningskriminalitet reduserer trygghetsfølelsen og krenker den personlige integriteten. Tradisjonell vinningskriminalitet øker med befolkningstettheten, og det kan fortsatt forventes at majoriteten av slike saker vil ligge til de mest befolkningstette områdene. Anmeldelsestilbøyeligheten ser imidlertid ut til å være nedadgående."

Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv i regi av NSR, gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant virksomheter relatert til utvalget. Undersøkelsen søker å kartlegge omfanget av krimininaliet disse virksomhetene er utsatt for, samt kostnadene knyttet til tapene, og tiltakene for å beskytte seg.

Økonomisk kriminalitet

"Antallet anmeldelser av økonomisk kriminalitet har vært relativt stabilt de siste årene, omkring 7 000. Andre kilder viser at omfanget er betydelig større enn det anmeldelsesstatistikken indikerer. Innenfor økonomisk kriminalitet vurderes skattekriminalitet, korrupsjon og trygdebedragerier til å utgjøre størst risiko for samfunnet."

Regjeringen er i gang med ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. NSR peker i sitt innspill på viktigheten av et tettere privat-offentlig samarbeid, herunder forslag om en næringslivs-kontakt på Økokrim. Manglende kapasitet hos Økokrim og økoteamene er en hovedutfordring. Et styrket Økokrim med en tydelig nasjonal bistandsfunksjon ovenfor politidistriktene og særlig økoteamene, tror NSR vil øke kapasiteten og kompetanse-nivået i arbeidet med å bekjempe alvorlig økonomisk kriminalitet.

IKT-kriminalitet

"IKT-kriminalitet omfatter både kriminalitet rettet mot datasystemer og/eller datanettverk, og kriminalitet som begås ved hjelp av datautstyr og/eller datanettverk. De to ulike kriminalitetsformene er ikke skarpt adskilt, og de kan kombineres. Det forventes en økning i IKT-kriminaliteten. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, metodene blir mer avanserte og angrepene øker i omfang."

NSR er representert i både styringsgruppen og i arbeidsgruppen som er i gang med å utarbeide ny nasjonal strategi for bekjempelse av IKT – kriminalitet.

Radikalisering

"Radikalisering preger trusselbildet på ulike måter. Trusselen om bruk av ekstrem vold for å oppnå politiske mål utgjør fortsatt en alvorlig utfordring. Den må forebygges med et bredt spekter av strategier og tiltak."

"Som en avslutning av rapporten utdypes de viktigste anbefalingene for god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Et viktig virkemiddel er samarbeid med flere aktører på ulike arenaer."

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss