Syria og Midtøsten – vurdering av situasjonen for NSRs medlemmer

Konflikten i Syria har det siste døgnet tatt en ny vending da en koalisjon mellom USA, Storbritannia og Frankrike – angrep en rekke mål knyttet til utvikling, produksjon og lagring av kjemiske våpen i Syria.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Angrepet kom som en respons på denne ukens angrep med kjemiske våpen mot Douma, som koalisjonen hevder at den syriske leder, President Bashar al-Assad står bak. Det er ikke meldt om sivile tap etter nattens angrep. Syria, Russland og Iran har kommet med fordømmelse – og Russland har også varslet en respons på angrepet. 

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har mottatt henvendelser fra medlemmer som etterlyser råd og veiledning – ettersom de frykter at det kan ligge et potensiale for ytterligere eskalering av konflikten til en regional konflikt. 

Det er grunnlag for å hevde at nattens angrep kan ha vært tilstrekkelig respons for å unngå ytterligere bruk av kjemiske våpen, uten at koalisjonen har forpliktet seg til ytterligere militær innsats i konflikten som sådan. Til tross for at Frankrike tydelig signaliserer at de ønsker å fasilitere en politisk løsning på situasjonen i Syria, er det tilsynelatende ingen vilje fra de involverte partene om å starte en slik prosess. Dette vanskeliggjøres ytterligere av at det ikke er en tydelig og forent opposisjon i Syria, og dermed ingen alternativ til den sittende presidenten. Alle forsøk på å løse konflikten gjennom FN, har blitt blokkert ved veto i FNs Sikkerhetsråd. Dermed har man en fastlåst situasjon – og det antas derfor at konflikten i Syria kommer til å vedvare. Dersom man gjennom FN kan oppnå en ny dialog, er det i det minste et kortsiktig håp om en våpenhvile. 

I vurderingen om det er potensiale for en utvidelse av Syria-konflikten til en regional konflikt, anerkjenner NSR at det er aktører og motiver involvert som potensielt kan være elementer som taler for en ytterligere eskalering, og således en utvidelse til å involvere øvrige land i regionen, i første omgang Libanon, men med Israel som et verstefalls-scenario. Like fullt er det lite trolig at aktørene ønsker en slik utvidelse – da det ikke er de involvertes interesse at man får en ytterligere opptrapping. Russland har klart å etablere seg som en maktfaktor i Midtøsten etter at USA har inntatt en mer tilbaketrukket rolle, og såfremt denne balansen ikke endrer seg, tjener det ingens agenda å utvide konflikten. 

NSR har ingen holdepunkt for å anta at næringslivsinteresser i regionen vil være direkte mål ved en ytterligere eskalering, såfremt man ikke er direkte eller indirekte tilknyttet de stridende parter.

Utløsende faktorer NSR legger til grunn for en potensiell eskalering;

  • En russisk respons på koalisjonens angrep som er av slikt omfang at det ikke kan stå ubesvart
  • Angrep mot primært amerikanske militære mål i regionen, alternativt øvrige koalisjonsmedlemmer
  • Angrep mot mål i Libanon eller Israel   
  • Ytterligere angrep fra koalisjonen mot mål i Syria med betydelige sivile tap

Anbefalinger til NSRs medlemmer med operasjoner eller reisende i Midtøsten:

  • Medlemmer bør sørge for en kontinuerlig monitorering av situasjonen
  • Gjennomgå og eventuelt oppdatere beredskapsplaner, inkludert landevakueringsplaner. 
  • Oppdatere kommunikasjons-rutiner med involverte ansatte, og sikre alternative kommunikasjonsformer, eksempelvis satellitt-telefoner. 
  • Følg oppdaterte reiseråd fra UD, eller private leverandører av reiseråd. 
  • Ta kontakt med NSR for ytterligere rådgivning og veiledning

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss