Strategi mot voksende sikkerhetsutfordringer

Regjeringen samler ansvaret for IKT-sikkerhet i sivil sektor i Justis- og beredskapsdepartementet. En ny nasjonal strategi med tilhørende handlingsplan på IKT-området skal sørge for bedre vern av infrastruktur, tjenester og informasjon.

- IKT utgjør nå grunnmuren for all samhandling på tvers av sektorer og IKT har derfor blitt en strategisk sikkerhetsutfordring. Regjeringens strategi gir klare ansvarsforhold samtidig som den gir oss mulighet til å se sikkerhetsutfordringene på IKT-området på tvers, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Den nye strategien er rettet mot sikkerhetsutfordringer og trender som utfordrer informasjonssikkerheten. Spionasje og sabotasje er blitt en økende trussel samtidig som det er et voksende marked for kjøp og salg av informasjon og verktøy for å gjøre datainnbrudd. Økt bruk av internett og mobile enheter, skybaserte tjenester og bruk av utenlandske tjenesteleverandører er også blant trender som utfordrer informasjonssikkerheten.

- Økt bruk av IKT gjør at samfunnet blir mer sårbart. Truslene mot IKT-systemene øker, og angrepene blir stadig mer avanserte. Arbeid med forebyggende informasjonssikkerhet blir derfor stadig viktigere for samfunnssikkerheten. Strategien forteller hvordan vi skal møte disse sikkerhetsutfordringene, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen prioriterer følgende områder:

• Ivareta informasjonssikkerheten på en mer helhetlig og systematisk måte
• Styrke IKT-infrastrukturen
• Sørge for en felles tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen
• Sikre samfunnets evne til å oppdage, varsle og håndtere alvorlige IKT-hendelser
• Sikre samfunnets evne til å forebygge, avdekke og etterforske datakriminalitet
• Kontinuerlig innsats for bevisstgjøring og kompetanseheving
• Høy kvalitet på nasjonal forskning og utvikling innenfor informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

Den nasjonale strategien og handlingsplanen er utarbeidet av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.
 


Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er svært glade for at en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet nå er på plass. NSR har lenge etterlyst en nasjonal strategi på området. Sammen med representanter fra næringslivet og myndighetene har NSR deltatt i en rådgivende gruppe for å bistå departementene med strategien. Strategien samler ansvaret for IKT sikkerhet i sivil sektor i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er svært positivt at ansvaret nå blir samlet ett sted, sier Kristine Beitland, direktør i NSR.

Mørketallsundersøkelsen 2012, fra Næringslivets Sikkerhetsråd, har påpekt at gapet mellom trusler og sikkerhetstiltak blant norske virksomheter øker – både i offentlig og privat sektor – parallelt med at virksomhetenes IKT-avhengighet øker.
Sikkerhetsutfordringer og trender er mer utdypende omtalt i regjeringens handlingsplan for informasjonssikkerhet.

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet (pdf) 

Handlingsplan - Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss