Statsbudsjettet 2013 – Regjeringen følger opp et forsterket samarbeid mellom politi og næringsliv

Det er svært hyggelig å lese Justis- og beredskapsdepartementet budsjettforslag, der regjeringen langt på vei imøtekommer Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) forslag til tiltak;

"Regjeringen følger opp arbeidet med å styrke politiets samarbeid med næringslivet, og vil i 2013 iverksette et ettårig prøveprosjekt med næringslivsrådgiver på Kripos. Stillingen skal være et kontaktpunkt mellom næringslivet og politiet på nasjonalt operativt nivå, og skal bidra til å styrke politiets kunnskapsbaserte tilnærming til kriminalitetsutfordringene samfunnet står overfor."

NSR vil følge opp dette forslaget tett, og bidra til at prosjektet blir nyttig både for politiet og norsk næringsliv.

NSR har sammen med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) lenge jobbet for å finne praktiske løsninger på et forsterket samarbeid. I brev til departementet i juni i år foreslo derfor NSR flere konkrete tiltak både på operativt og strategisk nivå, herunder et felles operativt samarbeidsprosjekt mellom NSR og politiet, med en hospiteringsordning for politiet i NSR. 

Regjeringen har gjennom flere handlingsplaner sist i Melding til Stortinget nr. 7, Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats, tatt til orde for et forsterket samarbeid mellom politi og næringsliv. NSR har vært nevnt i disse føringene som en samarbeidsstruktur i dag det er naturlig å bygge videre på. NSR er et kontaktpunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv, politi- og sikkerhetsmyndigheter.

Les også Politiet kan ikke bekjempe kriminaliteten alene

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss