Statens sikkerhetsvakuum – en trussel mot næringsliv og borgere

NRK hadde i sommer et innslag om politiets manglende vilje til å forfølge mindre kriminelle forhold som nasking, tigging, narkotika, mv. Justisministeren sa at politiet i sitt virke må prioritere ressursene mot den mer alvorlige kriminaliteten. Senere har blant annet Aftenposten vist eksempler på politiets manglende oppfølging av tyverier.

Erland Løkken

Ressursknapphet nødvendiggjør prioritering – for politiet som for andre. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er derfor positivt innstilt til politiets prioritering av den alvorlige kriminaliteten. Det er den som rammer tyngst når den rammer og som kan gi de største ettervirkninger for fornærmede part. Både organisert kriminalitet og mobile kriminelle representerer en betydelig trussel mot næringslivet og samfunnet, og den økonomiske kriminaliteten setter rettskafne virksomheter i fare og snyter fellesskapet.

Men, det er et alvorlig ankepunkt ved denne prioriteringen som i praksis innebærer at politiet avstår fra inngripen i saker de ikke prioriterer, og det er at det oppstår et sikkerhetsvakuum på disse områdene. Dessuten vil en neglisjering av de små kriminelle handlingene hindre politiet i så se summen av den kriminelles virke.

NSR er bekymret for at vi er i ferd med å gi de kriminelle en friarena der de tilnærmet uten frykt for konsekvenser kan stjele og svindle for mindre beløp. Vi ser tendensen fra reportasjer om nasking og tyverier, og vi ser det fra politiets henleggelser av fakturabedragerier og svindel knyttet til nettkataloger.

Konsekvensen av dette er at vi er i ferd med å etablere et friområde for moderate vinningskriminelle. De kan fritt stjele og svindle bare de ”røver det de må, og det som de behøver….”, fritt etter T. Egner.

Samfunnet, og muligens næringslivet i særdeleshet, kan ikke akseptere en slik situasjon i lengden. Det koster for mye i form av økonomisk tap og menneskelig påkjenning, og moralsk. Og allerede i dag bruker næringslivet milliarder av kroner årlig på sikringstiltak. Staten kan derfor ikke løpe fra sitt ansvar og si at de uten videre oppretter kriminelle frisoner. Sikkerheten og tryggheten må opprettholdes også på den lavere delen av kriminalitetsskalaen.

Dersom staten kapitulerer kan næringslivet benytte seg av muligheten i straffeprosesslovens kapitel 28 om privat straffesak. Hvis dette skjer har vi snart en fullstendig privat straffesakskjede. Vektere utfører ordenstjeneste, mens vaktselskaper, private etterforskere og revisorer utfører granskning og utredning, og advokater fører straffesakene. Er dette et en løsning vi ønsker?

NSR frykter at det er den veien det går om ikke staten også tar ansvar for den lavere delen av kriminalitetsskalaen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss