Slik er arbeidsmarkedskriminaliteten

For første gang foreligger det en felles situasjonsbeskrivelse av arbeidskriminalitet i Norge. - Vi har fått en bred beskrivelse av ulike metoder for å begå arbeidsmarkedskriminalitet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politi på anleggsplass.

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

Nå har vi en felles definisjon og situasjonsforståelse. Dette er første steg på veien mot en bedre bekjempelse av problemet. Neste steg er å se på relevante tiltak, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Store konsekvenser

Arbeidsmarkedskriminalitet er alvorlig, og konsekvensene for samfunnet store. Metodene for å begå denne type kriminalitet er mange. Den økonomiske gevinsten kan være høy, samtidig som oppdagelsesrisikoen er lav og straffesanksjonene for lite avskrekkende. Det fremkommer i rapporten, som er laget av en tverretatlig gruppe etter initiativ fra Samordningsorganet. Samordningsorganet skal styrke politiets bekjempelse av alvorlig kriminalitet, og kriminalitet som begås over flere politidistrikt. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, UDI, Toll, Kriminalomsorgen, Næringslivets sikkerhetsråd, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet og Kripos. Leder for seksjon for strategisk analyse i Kripos, Ragnar-Sten Gulliksen, har ledet arbeidsgruppen.

Undergraver samfunnsstrukturer

Arbeidsmarkedskriminalitet er sammensatt, og omfatter mange ulike former for lovbrudd. Alle har imidlertid det til felles at de minimaliserer produksjonskostnader, undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Arbeidsgruppen beskriver sårbarheter, som er utfordringene som i dag er til hinder for god bekjempelse av arbeidsmarkedskriminalitet.

Definisjon av arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsgruppen ble bedt om å lage en felles definisjon på arbeidskriminalitet, da dette er viktig for å kunne ha en felles tilnærming til problemet. Gruppens definisjon er: Arbeidsmarkedskriminalitet er brudd på norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygde-, skatte- og avgiftskriminalitet eller organisert kriminalitet som minimaliserer produksjonskostnadene for varer og tjenester i Norge og dermed undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende.

Om samordningsorganet

Samordningsorganet ble opprettet 1. juni 2010 for å styrke politiets bekjempelse av alvorlig kriminalitet, og kriminalitet som begås over flere politidistrikt.

Organets medlemmer:

  • Assisterende politidirektør - Vidar Refvik
  • Assisterende riksadvokat - Knut Erik Sæther
  • Sjef for Kripos - Ketil Haukaas
  • Politimesteren i Oslo – Hans Sverre Sjøvold

Samordningsorganet skal:

  • Initiere igangsetting av etterforsking og kriminalitetsforebyggende tiltak
  • Bidra til at politiets innsats er hensiktsmessig organisert og koordinert
  • Tildele ekstraordinære ressurser
  • Arrangere møter med offentlige kontrolletater og næringslivet
  • Sørge for at informasjon av betydning for politiets innsats mot alvorlig, organisert og grenseoverskridende kriminalitet.

Les rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss