Skremmende utvikling

Arbeidsmarkedskriminalitet er en stor samfunnsutfordring, og en alvorlig trussel mot våre samfunnsverdier.

Illustrasjonsbilde (Foto:Arne Røed Simonsen)

Illustrasjonsbilde (Foto:Arne Røed Simonsen)

Utviklingen de siste årene er skremmende. Kriminelle aktører presser de seriøse ut. Hvitvasking, korrupsjon, bruk av legal virksomhet for å skjule kriminell aktivitet, grov sosial dumping og tvangsarbeid er en del av dette bildet. Dette er en kamp næringslivet ikke kan kjempe alene. Politiet varsler skjerpet innsats på området i 2014.

Håpløs konkurransesituasjon

Utviklingen er særlig skremmende i bygg- og anleggsbransjen, men heller ikke næringer som transport, restaurant, renhold og andre ulike servicebedrifter går klar. Etablerte firma som driver seriøst konkurreres ut på pris av kriminelle. De kriminelle tilbyr tjenester til lavere pris ved ikke å betale skatt og avgifter, underbetaler ansatte ofte uten arbeids- og oppholdstillatelse, samt falsk fakturering. Dette skaper en håpløs konkurransesituasjon. Av mange årsaker må derfor dette problemet tas på største alvor.

Felles ansvar

Næringslivet må selv bidra til å rydde opp, men kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet er et felles ansvar. Bygg- og anleggsbransjen har derfor bedt politi og kontrolletater om hjelp. En rød tråd gjennom alle NSR aktiviteter på området har derfor vært å forsterke samarbeidet med myndighetene særlig med politiet. Det har gitt resultater.

Januar i år ble det etter initiativ fra NSR for første gang holdt et historisk møte i politiets Samordningsorgan mellom næringslivet, kontrolletatene og politi- og påtalemyndighet mot arbeidslivskriminaliteten. Samordningsorganets oppgave er å bidra til styrking av politiets innsats mot alvorlig kriminalitet, og da særlig organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Det var på møte enighet om å jobbe tettere sammen. Politi- og påtalemyndighet varslet også om at denne typen kriminalitet måtte prioritere høyere.

Skjerpet innsats

Etter møtet er det gjennom næringslivsrådgiveren på Kripos etablert kontakt mellom politiet og Byggenæringens Landsforening (BNL) for å utveksle operativ informasjon om utviklingen. Kripos er i tett samarbeid med bransjen i full gang med å utarbeide en felles situasjonsbeskrivelse. Det jobbes samtidig på generelt grunnlag med et felles prosjekt med fokus på viktigheten av grundig sjekk av ansatte som et sentralt forebyggende tiltak. Gjennom beskrivelse av trusselbildet samt en veiledning skal både offentlige og private virksomheter gjøres bedre i stand til foreta grundige bakgrunnssjekk, samt å følge opp ansatte underveis og ved avvikling av et arbeidsforhold. I prosjektet deltar NSR sammen Kripos, Økokrim, PST og NSM.

Politi- og påtalemyndighet i et nylig brev til alle politidistrikt og særorgan varslet en skjerpet innsats. Arbeidsmarkedskriminalitet er i 2014 en av tre fokusområder for politiets Samordningsorgan. NSR har også i samarbeid med BNL tydelig signalisert at lederne i næringslivet har behov for en "verktøykasse" for å forebygge kriminalitet. Vi har foreslått at en i fellesskap med myndighetene raskt får utarbeidet en dreiebok for ledere. Deling av kunnskap og erfaring, en felles forståelse av utfordringer og iverksettelse av felles tiltak vil gjøres oss bedre stand til å møte de utfordringene samfunnet står overfor på dette området. Et godt eksempel på at ressursene møter hverandre.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss