Skal jobbe mer enhetlig og systematisk

Opparbeidelse av kunnskap og forebyggende arbeid skal være blant politiets hovedstrategier.

Anne-Catherine Gustafson (Foto: Arne Røed Simonsen)

Anne-Catherine Gustafson (Foto: Arne Røed Simonsen)

Politiet styrker nå det kunnskapsbaserte, forebyggende arbeidet ved å jobbe mer enhetlig og systematisk. Opparbeidelse av kunnskap og forebyggende arbeid skal være blant politiets hovedstrategier. Kort fortalt betyr det i praksis at vi skal bli bedre på både innhenting, bear­beiding og deling av informasjon og ha oppmerksomheten rettet mot mulighetene som finnes for å forhindre at kriminalitet skjer.

Utredning ferdig i 2015

Åpenhet og samhandling med omgivelsene vil bli viktigere enn noen gang. Mange gode tiltak er besluttet iverksatt. Disse vil hjelpe oss på veien til bedre å kunne forebygge kriminalitet. Regjeringen har blant annet besluttet gjennom sin strategi mot arbeidsmarkedskriminalitet, at det skal etableres nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter og næringslivskontakter i samtlige nye politidistrikt.

I tillegg leder Økokrim et arbeid som trolig vil gjøre både samarbeid og deling av informasjon lettere. Det kartlegges hvilke muligheter og begrensninger som finnes i lovverket knyttet til informasjonsutveksling, både tverretatlig og med private aktører. Det kan synes som at flere etater, politiet inkludert, har større handlingsrom til å dele informasjon i et forebyggende øyemed, enn det vi i dag benytter oss av.

Etablering av et nasjonalt, tverretatlig analyse- og etterretningssenter og næringslivskontakter i de nye politidistriktriktene vil skje etter at man har utredet og tydeliggjort rolle, oppgave og ansvar. Utredninger og planer vil trolig være ferdige innen utgangen av 2015. For utålmodige sjeler oppleves det som lang tid fra ord til handling, men det er viktig at grunnmuren er solid.

Nasjonalt, regionalt og lokalt nivå

Et nasjonalt analyse- og etterretningssenter vil være et godt grunnlag for en mer målrettet og strukturert innsats. Næringslivet vil være en viktig bidragsyter for økt kunnskap og bedre kriminalitetsbekjempelse.

Arbeidstilsynet, skatteetaten, NAV, politiet og NSR har alle ulike regionale løsninger og organisering. Dette krever at vi ser nøye på hvordan vi kan jobbe effektivt sammen. I tillegg er det viktig hvordan politirådene organiseres etter ny distriktstruktur og hvem de etablerer samarbeid med.

Departementet anbefaler i forbindelse med nærpolitireformen at politirådene kartlegger og vurderer mulige samarbeidspartnere også innenfor privat og frivillig sektor. Kanskje vil vi fremover klare å involvere næringslivet i politirådene i større grad enn det som er tilfelle i dag?

Som næringslivskontakt ved Kripos er jeg optimistisk. Grundig arbeid vil gjerne bety bedre kvalitet. Når strukturene og rollene fylles med innhold og folk med engasjement og gjennomføringsevne er på plass, er jeg overbevist om at vi samlet sett står langt tryggere i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss