Sikkerhetskonferansen 2016

Programmet for Sikkerhetskonferansen 2016 er klart, og hovedlinjene og foredragsholderne er på plass.

Illustrasjon: Arne Røed Simonsen

Illustrasjon: Arne Røed Simonsen

Informasjonssikkerhet og datakriminalitet

Vi vil blant annet presentere hovedfunnene fra Mørketallsundersøkelsen 2016. Leder for NSM NorCERT, Hans Christian Pretorius, vil si noe om sikkerhetstilstanden. Kripos vil snakke om datakriminalitet, og Runa Sandvik vil snakke om informasjonssikkerhet generelt.

Kriminalitetsbildet

Politidirektøren vil snakke om "det nye politiet", og lederen av NSRs kriminalitetsutvalg vil si noe om kriminalitetsbildet sett fra næringslivets ståsted. Vi vil også få høre om hvilken betydning "gettofiseringen" i Sverige har for næringslivet. Leder for Nasjonalt tverretatlig analyse og etterretningsenter og A-krim enheten Sør Vest politidistrikt vil snakke om arbeidsmarkedskriminalitet og vi vil debattere hvordan dette kan forebygges.

På konferansens dag to vil hovedtemaene være opphavsrettigheter, sikkerhetspolitikk og migrasjon.

Opphavsrett

Her vil dere få høre om den organiserte kriminaliteten og den økonomiske vinningen bak brudd på opphavsretten.

Sikkerhetspolitikk

Under denne delen vil vi forsøke å belyse hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen i Russland og Europa vil kunne påvirke næringslivet i tiden fremover. PST vil snakke om trusselbildet mot Norge. Tidligere ansatt i Etterretningstjenesten, Ola Kaldager, vil drøfte årsakssammenheng til terroren i Europa og Vestens rolle i utviklingen.

Migrasjon

Migrasjonsbølgen mot Europa har også truffet Norge. Mange av de som har søkt asyl i Norge er enslige mindreårige. Hvordan forhindrer vi at disse ender opp i kriminelle miljøer eller blir utnyttet som ulovlig arbeidskraft?

Avslutningsvis vil TV2 journalisten og bloggeren Kadafi Zaman dele sine erfaringer og se på både sikkerhetspolitikk og migrasjon med journalistiske øyne.

 

     

 

Utstillere

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss