Sikkerhetsforum for norske internasjonale virksomheter.

NSR gjennomførte i forrige uke, i samarbeid med Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, et topplederseminar for norske virksomheter med internasjonal aktivitet.

Illustrasjon

Foto: Arne Røed Simonsen

Det generelle kriminalitetsbilde, hendelsene i Paris, In Amenas, Ukraina med flere, har vist viktigheten av gode risikoanalyser og planverk, men også viktigheten av gode informasjonskanaler, sikkerhetsnettverk og samarbeid mellom næringsliv og myndigheter.

- En stor andel norske virksomheter har aktivitet internasjonalt og det vil bli flere fremover. Samtidig ser vi at flere områder blir mer utrygge, vi setter derfor pris på at NSR setter sikkerhet og samarbeid på dagsorden, sa Petter Haas Brubakk under åpningen.

Petter Ølberg, ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet så også behovet for et nettverk for informasjonsflyt og samarbeid mellom norske virksomheter og ambassadene lokalt. Han understreket at sikkerhet og bistand til norske virksomheter hadde høy prioritet hos Statsråden.

-Etterretningstjenesten ønsker å være så åpen vi kan, og vår årlige vurdering FOKUS er en måte å dele informasjon om ulike temaer og områder i verden, sa general Grandhagen i sitt innlegg.

Spesialrådgiver Jan Helge Skogen, Statoil, delte sin erfaring som mangeårig landssjef for Statoil i en rekke land.

-Noen av de viktige punktene etter mine år som landssjef er;

Det er en forutsetning at landssjefen har bred industrierfaring og kulturforståelse, grundig risiko- og trusselforståelse, kunnskap om virksomheten. Kunnskap om vedkommende lands- og internasjonale krav og retningslinjer. Det er viktig med systematisk trening innenfor kritiske områder, aktiv bruk av spisskompetanse og nettverk inklusive ambassaden, og å vise respekt skaper tillit og gjensidig respekt, sa Skogen.

Seminaret ble avsluttet med en panledebatt mellom Grandhagen, Ølberg, Skogen og direktør i NSR Jack Fischer Eriksen

Veien videre

NSR, gjennom sitt utvalg Grenseløse utfordringer har som mål å arrangere ett eller flere sikkerhetsforum årlig. Forumet vil ha fokus på sikkerhet- og beredskap for norske virksomheter med internasjonalt engasjement.

Gjennom dette forumet håper NSR at virksomhetene vil stå bedre rustet til å møte kriminalitet og større negative hendelser internasjonalt.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss