Seminar om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), region Nord-Norge inviterer til seminar om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet 27. februar. Seminaret blir avholdt i Tromsø med SpareBank 1 Nord-Norge som vertskap.

Illustrasjonsfoto (Foto: Arne Røed Simonsen)

- Korrupsjon koster EU 120 milliarder euro årlig. Korrupsjon er ikke bare en utfordring i EU, men rammer også norske virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. NSR region Nord-Norge, i samarbeid med BDO, EY og PwC, tilbyr en unik mulighet for virksomheten å stå bedre rustet mot korrupsjon.

Bedrifter bør ha et program for å forebygge og forhindre at bedriften blir involvert i korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet. Styret og daglig leder er ansvarlige for at et slikt program blir utformet og fulgt opp. Det er viktig å utnytte den praktiske erfaring medarbeiderne i bedriften har med problemet,  og  involvere  ansatte på ulike nivåer og  eventuelt i ulike land.

ØKOKRIM sier dette om hvorfor det er viktig å bekjempe korrupsjon;

•Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.

•I et globalt perspektiv er korrupsjon det største hinder for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.

•Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.

•Korrupsjon undergraver den redelige konkurransen (skaper konkurransevridning).

•Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomisk tap og tap av omdømme.

Seminaret vil belyse ulike former for korrupsjon, motivasjonsfaktorer, konsekvenser og praktisk håndtering.

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Program:

10:00 - 10:30

Registrering og kaffe

10:30 – 10:45

Velkommen

Trym Enoksen, sikkerhetssjef, Risk Management, SpareBank1 Nord-Norge

10:45 – 12:00

Hva er risikobildet, og hva er økonomisk kriminalitet?

Ole Jakob Øglænd, Senior Manager, Fraud Investigation & Dispute Services, EY

12:00 – 12:45

Lett lunsj

1245: 14:00

Er virksomheten tilstrekkelig forberedt, og hvordan forebygge økonomisk kriminalitet?

Stig Rune Johnsen, Senior Manager/advokatfullmektig, PwC Gransking

14:00 – 14:45

Forebygging av risiko i samhandling med tredjepart

Mads Blomfeldt, Director, BDO Forensic Services

       

Velkommen!

 

Ole Jakob har utdannelse fra blant annet Politihøgskolen i Oslo (Etterforskningsledelse) Polishögskolan i Sverige (Avancerad forhörsledarutbildning) og Forsvarets høgskole (krisehåndtering).

Ole Jakob har mer enn 10 års erfaring fra Politiet/Kripos i forbindelse med ledelse- og etterforskning av alvorlig kriminalitet og utvikling innen etterforskning- og avhørsmetodikk.

Ole Jakob har de siste 8 årene arbeidet med mislighetsforebyggende og avdekkende arbeid . I tillegg har han vært prosjektleder for og en rekke granskinger og revisjoner i offentlig og privat sektor, herunder i forbindelse med korrupsjon, arbeidsrettslige konflikter, anskaffelser, økonomisk utroskap, misbruk av fullmakter, dokumentforfalskninger og andre uønskede hendelser. Arbeidet er utført både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Mads har 15 års erfaring fra etterforskning og gransking, herunder 5 år ved Taktisk etterforskningsavdeling og avdeling for organisert kriminalitet i Kripos. I BDO er Mads ansvarlig for rådgivningstjenester knyttet til forebygging av misligheter og korrupsjon.

Mads har erfaring fra oppdrag for offentlige og private virksomheter, og oppdragserfaringen inkluderer blant annet granskinger, risikoanalyser i forhold til korrupsjons- og mislighetsrisiko, bakgrunnsundersøkelser, internrevisjoner, spesialrevisjoner, dataanalyser med ulike formål og vurdering av virksomheters forebyggende arbeid knyttet til korrupsjon og misligheter. Han er rådgiver for flere børsnoterte og andre store selskaper i spørsmål knyttet til anti-korrupsjon, forretningsintegritet og gransking.

Internasjonalt har Mads ledet bakgrunnsundersøkelser, revisjoner og granskinger i Afrika, Sør-Amerika, Asia og i Midtøsten. Han har også erfaring fra å lede multinasjonale team.

 

Stig Rune er utdannet politi og har Master i Rettsvitenskap fra universitetet i Oslo med spesialisering i foretaksstraff. Han er dessuten utdannet som intervjuinstruktør i politiet.

Stig Rune har 11 års erfaring som spesialetterforsker i ØKOKRIM med ansvar for etterforskning av store komplekse korrupsjonssaker og omfattende regnskapsmanipulasjon. Han har deltatt som representant for FATF ved utarbeidelsen av nye anti-hvitvask-anbefalinger etter terrorangrepene i New York i 11.09.01. Stig rune har også ledet Politihøgskolens studium i bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Stig Rune jobber som leder for større granskingsprosjekter og utarbeidelse av granskingsresultatet, herunder strafferetslige-, arbeidsrettslige, og kontraktsrettslige vurderinger.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd
i samarbeid med:

                                                   

I straffebestemmelsene mot korrupsjon, som ble innført fra 4. juli 2003, defineres korrupsjon som det «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Det er altså ikke et vilkår at den utilbørlige fordelen kan knyttes til en bestemt handling eller unnlatelse; det er tilstrekkelig at den har sammenheng med en persons stilling, verv eller oppdrag. I de nye straffebestemmelsene likestilles korrupsjon i offentlig og privat sektor.

I 2003 ble det også innført bestemmelser som rammer såkalt påvirkningshandel. Disse bestemmelsene setter forbud mot å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss