Risiko – en historie om spillegalskap og kriminalitetsbekjempelse

Historien om risiko er lang og interessant. Den starter med spillegalskap og ender opp med kriminalitetsbekjempelse. Noe av det interessante er at denne utviklingen har gjenspeilet samfunnet den har vært en del av. Dette er også tilfelle i dag. Etter de tragiske hendelsene 22. juli 2011 har det vært mye fokus på risiko.

Roy Stranden

Vi kan i dag spore den første metoden for risikoanalyse helt tilbake til 1500-tallet.  Girolamo Cardano (1501-1576), en matematiker, fysiker, astrolog og ikke minst gambler, var sannsynligvis den første til å kalkulere fordeler og ulemper av en fremtidig hendelse.  I terningspill så skilte han blant annet mellom sannsynlighet og odds.  Han var kjent for å konstant være blakk, men holdt det hele gående ved å være en dyktig gambler og sjakkspiller.  Når det er sagt, han så nok også sitt snitt til å tippe sannsynligheten i sin favør når muligheten bød seg.  I sin bok «Book on Games of Chance» som ble skrevet i 1526, tar han ikke bare for seg sannsynlighet for første gang, men har også med en seksjon om effektive måter å jukse på. 

Det var imidlertid ikke før munkene Père Antoine Arnauld og Père Pierre Nicole fant ut at sannsynlighetsberegning kunne støtte beslutninger om fremtidige handlinger at ting tok fart.  De utga i 1662 boken «Logic, or the Art of Thinking.  De gode munker var også sannsynligvis de første som tenke på risiko som en indeks for å presentere vår frykt for tap, utenom å tape penger i terningspill.  Deres tanker skulle få store konsekvenser for hvordan vi forholder oss til og forstår risiko i dag.  I 1711 tok denne utviklingen en liten avstikker innom økonomisk teori og etterhvert over på den politiske arenaen.   Allerede her så skiller temaet seg i to leire.  Den ene innen gambling ser på risiko som et uttrykk for det forventede økonomiske tapet om spillet skulle slå feil, mens innen beslutningsteori så er risiko en indeks på frykt. 

Disse tankene følger så den filosofiske og vitenskapelige utviklingen i verden.  Nye måleinstrumenter og tanker er med på å utvikle fagområdet helt til vi i Norge finner olje i Nordsjøen.  Når olje eventyret i Norge starter er det kanskje ikke så mange som tenker på risiko, men heller gleder seg over at vi alle har blitt rike.  Men, som vi alle vet så gikk det jo ikke alltid bra i starten.  Etter noen store ulykker og nesten uhell begynnes det å forskes på hvordan vi skal unngå slike uønskede hendelser.  Store ressurser og politiske krav møter skarpe hoder.  Dette skaper handling og ulike universitetsmiljø i Norge med Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU) i spissen leder an i å etablere risikobasert tenkning rundt design og drift at farlige prosesser. 

Men, de er ikke alene.  Gode tanker og ideer har som regel evnen til å smitte.  Innenfor vårt lille fagfelt så var det flere og flere som tok til orde for å bruke den samme tilnærmingen innenfor forebygging av uhell og katastrofer i storindustrien, til også å forutse og håndtere kriminelle handlinger.  Disse var pionerer innen vårt fagfelt.  Men, som det ofte er, det var ingen direkte match.  Selv om mye var likt så var det allikevel noen store forskjeller på sentrale områder.  En av de mest sentrale var at frekvens eller sannsynlighetsberegning ikke alltid er like hensiktsmessig når man skal vurdere trusselaktører.  Sentrale temaer som intensjon, kapasitet og etterretning fantes ikke i den ulykkesfokuserte risikotilnærmingen.  Som vi nå alle vet, mye endrer seg når vi står ovenfor aktører som bevisst omgår sikringstiltak og viser stor vilje til å gjennomføre det de har satt seg fore.  Å beregne hendelser som terrorhandlingene den 22. juli 2011 blir svært vanskelig og uforståelig med tradisjonelle metoder.  Vi trenger nye verktøy og vi er på god vei. 

Noen ildsjeler har nemlig startet arbeidet med videreutvikle faget vårt på dette området.  Vi skal ikke underkjenne at vi står på skuldrene til kjemper, men vi må videre og mener vi har kommet langt i å overkomme problemene med sannsynlighet og villede handlinger.  Vi har blant annet vært i stand til å forankre nye tanker innen risiko for kriminelle handlinger med sentrale teorier innenfor fagområdet kriminologi og etterretning. 

Vi har allerede utgitt den første i en serie av standarder innenfor risiko for kriminelle og andre uønskede handlinger.  Standarden omhandler terminologi innenfor vårt fagfelt.    Jeg la merke til at 22. juli kommisjonen ikke hadde lagt denne til grunn i sin rapport, men det håper jeg var fordi den ikke ennå ikke er tilstrekkelig kjent i ulike fagmiljø.  Den ble tross alt ikke utgitt før 1. juni 2012.  Jeg merker meg også at en av konklusjonene til kommisjonen er mangel på forståelse og erkjennelse av risiko.  Jeg håper og tror at denne nye serien av standarder som dekker områdene terminologi, risikohåndtering, risikoanalyse og verifikasjon vil være et viktig verktøy for å nettopp lukke dette gapet som kommisjonen peker på. 

Det som en gang startet med spill og spillegalskap kan vise seg å bli en svært sentral brikke i å bidra til at vi klarer å balansere to oppfattede uforenlige ytterpunkter i det norske samfunn – ønsket om åpenhet og tilgjengelighet, og sikkerhet.  Med de nye verktøyene tror jeg vi skal klare det.  Tiden vil vise.

SN/K 296  er en komite etablert av Standard Norge. Denne komiteen har etablert en arbeidsgruppe som har startet flere prosjekter som skal lede frem til nye standarder innenfor forståelse og håndtering av risiko for kriminelle og andre uønskede handlinger.  Disse er:
• NS 5830 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Terminologi (Utgitt)
• prNS 5831 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Risikohåndtering (under utarbeidelse)
• prNS 5832 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Risikoanalyse (under utarbeidelse)
• prNS 5833 Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Verifikasjon (ikke påbegynt)

Deltakerne i prosjektene representerer virksomhetene Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste, Forsvarsbygg Futura, Næringslivets sikkerhetsråd, Statoil, Standard Norge og Ernst & Young. 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss