Reisesikkerhet, et oversett risikoområde?

Vi må forvente at norske virksomheter i et tiltagende omfang vil eksponere sine ansatte for et stadig mer komplekst og ustabilt internasjonalt trusselbilde. Flere aktuelle destinasjoner preges av nasjonale konflikter, svak myndighetskontroll, mangelfull infrastruktur og begrenset medisinsk beredskap - land og regioner som samtidig representerer betydelige markedsmuligheter for ulike norske aktører - private så vel som offentlige.

Viljar Nævdal

Viljar K. Nævdal (Foto: Privat)

Seniorrådgiver Viljar K. Nævdal i Proactima, mangeårig sikkerhetsrådgiver i PST, tidligere krisestabsmedlem og sikkerhetskoordinator i Utenriksdepartementet retter søkelyset på reisesikkerheten i norske virksomheter.

Ansattes sikkerhet har i flere tiår vært gjenstand for detaljerte myndighetskrav i norsk arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er tydelig i sine krav om at risiko må kartlegges og tiltak må vurderes når arbeidstageres sikkerhet kan være truet.

-I motsetning til mer forutsigbare og stedbundne utfordringer i det daglige arbeidsmiljø, med kjente rammer og relativt stabile og identifiserte utfordringer, mangler internasjonale tjenestereiser nettopp denne forutsigbarheten, påpeker Nævdal.

-Det synes som de færreste på en forutsigbar og kostnadseffektiv måte ivaretar arbeidsmiljølovens intensjoner og anbefalte praksis for god risikostyring når det kommer til reisesikkerhet.  - Kjente rutiner og kriterier for å vurdere om en reise kan være risikoutsatt i forhold til ansattes egensikkerhet eller virksomhetens informasjon, er i liten grad formalisert og i enda mindre grad dokumentert i mange norske virksomheter. Mangelfull verdivurdering, sårbarhetsvurdering og vurdering av dimensjonerende trusler og farer, resulterer gjerne i upresise og tilfeldige sikkerhetstiltak. Kombinert med manglende akseptkriterier for risiko, og ufullstendige beredskapsplaner for håndtering av hendelser på reise, gir dette grunn til bekymring, understreker han.

En meningsmåling utført av Opinion for Proactima (2014) hvor 400 virksomheter deltok, viste at reisesikkerhet kun var omfattet av 51 prosent av de spurtes risikoanalyser. Reiser som i mange norske virksomheter utgjør den mest risikoutsatte aktivitet i ansattes arbeidshverdag. Kombinert med at 7 av 10 spurte er mest bekymret for liv og helse om en krise skulle inntreffe, rettferdiggjør dette et økt søkelys på nettopp sikkerhet og beredskap rundt ansattes tjenestereiser, sier Nævdal.

               

«Dere er selskapet største og viktigste verdi»

Oppmuntrende er det da at verdsettelsen av ansatte som virksomhetens viktigste verdi ikke bare synliggjøres i festtaler, men blir i stadig større grad formalisert i egne risikoanalyser.

Opnions meningsmåling viser at 73 prosent prioriterer nå sine verdier for lettere å kunne vurder deres sårbarhet og planlegge med nødvendige tiltak for å beskytte sine verdier. I konkurranse med miljø, materiell, informasjon og omdømme, står ansattes verdi øverst på denne listen.

-Dette viser at tiden er moden for å rette et større søkelys på risikobildet knyttet til reisesikkerhet, sier Nævdal.

-Erfaring viser at innføring av enkle risikovurdering og beslutningsrutiner for utsatte tjenestereiser, bidrar til god tiltaksforståelse og økt beredskap for håndtering av uønskede hendelser, understreker han.

Gitt norske virksomheters synlige søken etter utvikling av nye markeder, kostnadseffektiv produksjon og andre gode formål, må ansvarlige arbeidsgivere sikre at daglig risikostyring har dekkende rutiner, tiltak og kompetanse for gjennomføring av reiser hvor selskapets verdier eksponeres for nye og ukjente farer.

Nævdal er opptatt av at det må stimuleres til tverrfaglige initiativ med forankring i virksomhetens ledelse hvor HR, HMS, verneombud og tillitsvalgte samlet vurderer egne rutiner og søker beste praksis for planlegging og gjennomføring av utsatte tjenestereiser.

Internt sikkerhetsarbeid må sees på som virksomhetens interne forsikring. Den må være dekkende for egne aktiviteter, og når varsellampene blinker skal truslene identifiseres, risikoen vurderes og dokumenteres. På bakgrunn av dette arbeidet vektes det faglige utbytte mot kartlagt restrisiko før ansatte eksponeres for nye farer på vegne av norske virksomheter.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss