Rapport om sikkerhetstilstanden

Nasjonal sikkerhetsmyndighet innhenter og vurderer informasjon av betydning for gjennomføring av forebyggende sikkerhetstjeneste. På bakgrunn av dette utarbeider NSM hvert år en rapport om sikkerhetstilstanden. Rapporten ble tidligere benevnt som ”Risikovurdering”.

Rapport om sikkerhetstilstanden

Rapporten tar utgangspunkt i sikkerhetstjenestens hovedoppgave med å etablere tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og objekter mot sikkerhetstruende virksomhet.

Fokus i rapporten blir til dels rettet mot potensielle aktører som kan tenkes å ville gjennomføre spionasje, sabotasje- og/eller terrorhandlinger mot norske interesser. Kjennskap til disses kapasiteter, intensjoner og metoder vil være sentralt for å kunne danne seg et bilde av hva vi bør beskytte, og hvilke tiltak som er nødvendige. Rapport om sikkerhetstilstanden fokuserer også på egne sårbarheter og mulige konsekvenser dersom en trusselaktør kan utnytte disse sårbarhetene. De tiltakene som allerede finnes for å redusere eller fjerne disse sårbarhetene vies også oppmerksomhet. Rapporten kan også inneholde forslag til nye tiltak.

NSMs rapporter om sikkerhetstilstanden er derfor viktige for gjennomføringen av forebyggende sikkerhetstjeneste hos den enkelte virksomhet. De utgjør et vesentlig grunnlag for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og kontroll av forebyggende sikkerhetstiltak.
Kvaliteten på rapportene er i stor grad avhengig av god innrapportering fra de virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven. Denne rapporteringsplikten er fastsatt i forskrift om sikkerhetsadministrasjon.

Last ned hele rapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss