Rapport om datakrimstrategi overrakt til Justis-og beredskapsdepartementet

Arbeidsgruppen som har utarbeidet et forslag til overordnet datakrimstrategi overrakte rapporten til statssekretær Vidar Brein-Karlsen i dag.

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud (tv.) overleverer Datakrimstrategien til statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Avdelingsdirektør Knut Smedsrud (tv.) overleverer Datakrimstrategien til statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

Den bredt sammensatte arbeidsgruppen har sett på dagen trusselbilde og hvordan bekjempelsen at IKT-kriminalitet foregår i dag. Arbeidsgruppen har også gitt en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende i dag, og foreslår en overordnet strategi med tiltak for bekjempelsen av IKT-kriminalitet.

Visjonen for strategien er:

Norge skal være et av foregangslandene i bekjempelse av datakriminalitet og på denne måten bidra til en trygg bruk av datasystemer for å sikre verdiskapning, demokrati og velferd.

Selv om den registrerte datakriminaliteten i Norge internasjonalt sett er lav, er mørketallene store. Kriminaliteten er økende og det fremtidige skadepotensialet stort. Arbeidsgruppen mener at dette må ligge til grunn for ambisjonsnivået i satsningen mot IKT-kriminalitet.

Arbeidsgruppen er nedsatt av Politidirektoratet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidsgruppen er blitt ledet av professor dr juris Jon T. Johnsen fra Universitetet i Oslo. Representanter for Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, E-tjenesten, Påtalemyndigheten, NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd har deltatt i gruppen.

Hele rapporten kan lastes ned her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss