PSTs trusselvurdering for 2017

Høy russisk etterretningsaktivitet og påvirkning er fokus i årets trusselvurdering. Informasjonsoperasjonen mot Nobelkomiteen, som NRK offentliggjorde i forrige uke, er et eksempel på dette.

Forside pst

Årets trusselvurdering ble offentliggjort under en pressekonferanse i dag.

Pressekonferansen ble åpnet av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Amundsen påpekte at det er en økt trussel mot myndighetspersoner nå i et valgår. Han sa også at etterretningstrusselen også er økt i denne forbindelse.

Amundsen understrekte at trusselvurderingen ikke har til hensikt å skape frykt, men gi et godt grunnlag for å drive god forebygging.

PST sjef Benedicte Bjørnland sa i sin innledning at det er særlig forsvarssektoren, politiske prosesser og kritisk infrastruktur som er utsatt.

Dataoperasjoner har to hovedhensikter, den ene er å skaffe seg en oversikt, den andre er å manipulere. 

PST fastslår i årets trusselvurdering at vi vil utsettes for alvorlige etterretnings operasjoner i 2017.

"Norge og norske interesser vil i 2017 utsettes for fremmed etterretningsvirksomhet som kan ha et stort skadepotensial. Aktiviteten vil blant annet rettes mot mål innenfor norsk forsvars- og beredskapssektor samt mot politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur. Fremmede tjenester bruker både avanserte datanettverksoperasjoner og tradisjonelle metoder mot norske mål."

Bjørnland trakk spesielt frem Russland som en etterretningsaktør. Det forventes påvirkningsoperasjoner mot politiske personer og prosesser, særlig frem mot stortingsvalget. Dette kan skje direkte eller gjennom propaganda og desinformasjon.

Det er viktig at utsatte virksomheter tar ansvar for å redusere sine egne sårbarheter.

"Etterretningstjenester vil fortsatt prioritere å få tilgang til ny norsk teknologi. Formålet er å styrke eget næringsliv og eget forsvar. Forsvarsinstitusjoner og teknologiselskaper som er relevante i forsvarssammenheng samt teknologiutviklere i petroleumssektoren og den maritime sektoren, vil være spesielt utsatt. Bedrifter og institusjoner som utvikler eller arbeider med teknologi som har både militær og sivil anvendelse, vil også være utsatte mål for andre staters etterretningstjenester."

- En god forståelse av trusselbildet er viktig også for næringslivet. Gjennom denne vil man lettere forstå hva man har av verdier og kunne redusere sine sårbarheter. Det er derfor NSR arrangerer et frokostmøte tirsdag i neste uke, hvor næringslivet kan møte ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Møt ledere fra PST, Kripos og ØKOKRIM

 

Last ned hele trusselvurderingen her

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss