PST melder om mulig terrortrussel mot Norge

- Situasjonen vi nå står overfor er en alvorlig, men likevel en forventet utvikling, basert på de trender og utviklingstrekk vi har sett i løpet av de siste to-tre årene, sier sjefen for PST, Marie Benedicte Bjørnland.

PST fasade. Foto: Arne Røed Simonsen

Foto: Arne Røed Simonsen

Det foreløpig er for tidlig å gi konkrete anbefalinger til norske bedrifter. Det NSR foreløpig gjør er å orientere oss og sette oss inn i den informasjonen vi får, og på bakgrunn av det se om det er råd eller anbefalinger som vi bør gå ut med.

Det vi generelt kan si er at det nå er lurt at de virksomheter som har beredskapsplaner, nå går gjennom disse, og forsikrer seg om at de er oppdatert, og ellers følger de råd som politiet til en hver tid gir. Det oppfordres til å være mer årvåken.

Under følger PSTs pressemelding:

 

I PSTs trusselvurdering for 2014, som vi publiserte i begynnelsen av mars, sier vi blant annet dette;
Terrortrusselen i Norge ansees som skjerpet. Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge. Videre sier vi at det lenge har vært en strategi å rekruttere ekstreme islamister i krigs- og konfliktområder til å gjennomføre terroraksjoner i Europa, og at Syria for øyeblikket ansees for å være en av de fremste arenaene for slik rekruttering.

I løpet av de siste to-tre årene har PST, gjennom våre trusselvurderinger, formidlet at terrortrusselen mot Norge og norske interesser fra ekstreme islamister er økende.

Situasjonen vi nå står overfor er en alvorlig, men likevel en forventet utvikling, basert på de trender og utviklingstrekk vi har sett i løpet av de siste to-tre årene.

PST håndterer hvert år et stort antall trusler. De aller fleste trusler som tjenesten håndterer er det verken riktig eller mulig å orientere åpent om. I situasjonen vi er i nå, mener jeg derimot at det er riktig å orientere offentligheten. Blant annet har både 22.julikommisjonen og Traavik-utvalget understreket viktigheten av at PST praktiserer maksimal åpenhet om trusler mot samfunnet vårt.

PST mottok nylig informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge. Dette er en type informasjon som PST av og til mottar fra samarbeidspartnere, men som ofte viser seg ikke å stemme etter at vi har gjort de undersøkelser vi kan gjøre for å avkrefte eller bekrefte informasjonen.

I våre innledende undersøkelser i denne saken, ble imidlertid informasjonens troverdighet styrket. Vi har også opplysninger som tyder på at en eventuell terrorhandling mot Norge er planlagt gjennomført innen kort tid - antakelig dreier det seg om få dager.

Vi har ingen informasjon om hvem, hvordan, hvilket mål eller på hvilken måte et slikt eventuelt angrep er planlagt gjennomført.

Situasjonen nå er at PST arbeider med å få verifisert informasjonen vi har mottatt i nært samarbeid med Etterretningstjenesten. Felles kontraterrorsenter er i denne sammenhengen viktig for å sikre rask og god informasjonsflyt mellom tjenestene. PST har også en tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om denne saken, og politidirektøren vi komme nærmere inn på hvilke tiltak som politiet vil iverksette.

Så langt det er mulig vil PST orientere offentligheten om den videre utviklingen i saken.

I flere land har man de siste årene valgt å orientere offentligheten om trusler som man mener det enkelte land kan stå overfor. Dette vil alltid være en vanskelig avveining, noe det også er for oss i dette tilfellet. Når vi likevel velger å gå ut med informasjon, så er det fordi vi mener at dette kan bidra til å forebygge og virke avskrekkende.

I og med at informasjonen er uspesifikk og lite konkret, men samtidig troverdig, vil det være vanskelig å gi råd til borgerne i landet om hvordan de skal forholde seg til dette. Jeg mener likevel det er riktig å orientere om situasjonen og samtidig forsikre om at PST i samarbeid med Etterretningstjenesten, Justisdepartementet og Politidirektoratet, samt våre øvrige nasjonale og internasjonale partnere, gjør det vi kan for å avklare om trusselen er reell eller ikke – slik at vi kan forebygge den.

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss