PST har offentliggjort nasjonal trusselvurdering for 2018

Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I tillegg er flere europeiske land utsatt for alvorlige terrortrusler.

Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST (Foto: Arne Røed Simonsen)

Marie Benedicte Bjørnland (Arkivfoto: Arne Røed Simonsen)

Dette er trusler som vil prege europeisk kontraterrorarbeid gjennom det kommende året.

I denne trusselvurderingen beskriver vi de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet i 2018. Fokus er rettet både mot trusselaktører og mot metodene de vil bruke. Vurderingen er i første rekke ment for de deler av norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. Vurderingen er også ment for virksomheter som har behov for en oppdatert trusselvurdering til bruk i eget sikkerhetsarbeid.

Det er imidlertid viktig at brukere av trusselvurderingen gjør seg godt kjent med egne verdier og selv gjør vurderinger av hvordan disse best kan sikres. Dersom det oppstår en situasjon der man mistenker at man er utsatt for forhold omtalt i denne vurderingen, ber vi om at dette meldes til PST, slik at vi kan vurdere om det er nødvendig med oppfølging.

OPPSUMMERING

Etterretning

Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018.

Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål.

Politisk motivert vold

Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.

Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk-eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.

Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.

Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

Trusler mot myndighetspersoner

En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss