Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering

PSTs årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2013.

Vurderingens tidshorisont er derfor ett år frem i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget, og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen.

Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde. Trusselbildet vil i særlig
grad bli preget av personer som har en forankring i Norge og som er villige til å bruke vold ut fra fiendebilder der norske aktører og norske symboler står sentralt. I tillegg vil Norge også i 2013 utsettes for ulike former for etterretning,
som både på kort og lengre sikt vil være skadelig for norske interesser.

I den årlige trusselvurderingen gir PST en analyse av forventet utvikling innenfor tjenestens ansvarsområder. Vurderingen er basert på både åpen og gradert informasjon. Vi har valgt å rette fokus mot generelle trekk, og fremheve det vi mener vil
være de viktigste utviklingstrekkene det kommende året.

Håndteringen av dagens sikkerhetstrusler er et samfunnsansvar. Et bredt spekter av ulike samfunnsaktører er involvert i dette arbeidet. Denne trusselvurderingen er utarbeidet for de deler av norsk offentlighet som har behov for en
overordnet oppdatering på utviklingstrekk i trusselbildet innenfor PSTs ansvarsoppgaver. PST vil ved behov utarbeide mer målrettede vurderinger til myndighetsorganer som spiller en direkte rolle i ivaretakelsen av samfunnssikkerheten.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss