Politiets samordningsorgan

Samordningsorganet ble opprettet 1.juni 2010. De skal henhold til den nye instruksen av 2013, årlig invitere representanter for sentrale næringslivsorganer. Næringslivets Sikkerhetsråd har vært en av de organisasjonen som har var vært invitert.

Illustrasjon.

Foto: Arne Røed Simonsen

Samordningsorganet er sammensatt av assisterende politidirektør, assisterende riksadvokat, sjef Kripos og politimesteren i Oslo. Sekretariatet ledes av Kripos,

Som et resultat av samarbeidet med næringslivet, har arbeidsmarkedskriminalitet vært ett av hovedfokusene for Samarbeidsorganet i 2014.

I følge årsrapporten er det ingen tvil om at arbeidsmarkedskriminalitet har særdeles omfattende skadevirkninger. På bakgrunn av den betydelige innsatsen som utføres for å bekjempe denne kriminaliteten, vurderes det om strafferammene er høye nok til å gjenspeile straffverdigheten. Samordningsorganet mener at adekvate strafferammer er nødvendig for å kunne utmåle streng straff, men også i forhold til å kunne benytte spesielle etterforskningsmetoder.

I årsrapporten påpekes det at økt samarbeid og samspill med eksterne aktører som kontrolletater, næringsliv og organisasjoner gir gode resultater. Utarbeidelsen av rapporten Arbeidsmarkedskriminalitet - Situasjonsbeskrivelse 2014 benyttes som beslutningsgrunnlag for strategi og prioriteringer. Det er også utarbeidet flere veiledninger, i samarbeid mellom politi og eksterne, som vil gjøre den samlede kriminalitetsbekjempelsen mer effektiv og effektfull.

Innrapporteringen fra politidistriktene viser større grad av samarbeid med eksterne, men forbedringspotensialet er fremdeles stort. I flere prosjekter har samarbeidet hatt en avgjørende betydning. Det har gitt resultater gjennom økt kunnskap, kompetanse og tilgang til ressurser.

I Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, er ett av tiltakene at det skal opprettes en næringslivskontakt i alle de "nye" politidistriktene, etter modell fra Kripos.

Bank -og finansnæringen fremheves som gode samarbeidspartnere i arbeidet med å stanse kriminell virksomhet eller tette smutthull i banksystemene.

Les hele årsrapporten her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss