Politiet kan ikke bekjempe kriminaliteten alene

NSRs arbeid med å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet tjener ikke bare næringslivet, men bidrar også tungt til samfunnets og fellesskapets trygghet og frihet.

Kristine Beitland (Foto: Arne Røed Simonsen)

Min viktigste oppgave i tiden fremover er derfor å styrke NSR som en sentral aktør i det kriminalitetsforebyggende arbeidet gjennom et forsterket samarbeid med politi- og sikkerhetsmyndigheter.

Samarbeidet i dag skjer stort sett på strategisk nivå der NSR er knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter.  Gjennom det konsultative rådet, direktørmøte, administrasjonen og ekspertutvalgene bidrar NSR til å heve kompetansen og belyse utfordringer på begge sider av samfunnsstrukturen. Det er i dag ikke etablert noe tilsvarende formelt forum for å utveksle operativ informasjon mellom politi og næringslivet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Dette er noe NSR etterlyser.

NSR har sammen med FNO i en lengre periode vært i samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet om oppfølgingen av Meld. St. 7 (2010-2011) "Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats", der regjeringen tar til orde for et tettere samarbeid mellom politiet og næringslivet.

I brev til departementet i juni i år foreslo NSR følgende tiltak for å styrke samarbeidet ytterligere både på strategisk og operativt nivå:

  • Felles samarbeidsprosjekt med en varighet på fem år, hvor det inngår en årlig hospiteringsordning for politiet i NSR;
  • Videreføring/utvidelse av NSRs årlige direktørmøte, der næringslivets og justis- og beredskapsetater, samt høyere påtalemyndighet møtes til fortrolige samtaler om kriminalitet i og mot næringslivet og samfunnet;
  • NSR møter i Samordningsorganet til politiet 1-2 ganger i året
  • NSRs regionale næringslivsrepresentanter benyttes inn i det formaliserte samarbeidet mellom kommunale myndigheter og politiet (politirådene) med å samordne lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

NSR skal i samarbeid med Politidirektoratet i gang med en nærmere kartlegging av dagens samarbeid mellom politiet og næringslivet.

Det er store utfordringer i tiden fremover særlig knyttet til IKT-kriminalitet og organisert vinningskriminalitet i vekst. Ingen virksomhet eller offentlig etat kan håndtere IKT-utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet og datakriminalitet alene. Ansvaret for datasikkerhet på myndighetssiden er i dag spredt på for mange. Det er stor usikkerhet både i næringslivet og på myndighetssiden når det gjelder ansvaret for styring, kontroll og samordning. NSR savner en langsiktig og forpliktende nasjonal strategi på området.

NSR har jobbet mye med informasjonssikkerhet sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Dette for å få informasjonssikkerhet under huden på næringslivet, og særlig næringslivs ledere. Direktøren i NSR er også representert i styret til NorSIS. 13. april i år ble en samarbeidsavtale formelt inngått med NorSIS. Formål med avtalen er felles å styrke informasjonssikkerheten i Norge generelt og mot næringslivet spesielt.

For å intensivere arbeide mot vinningskriminalitet har NSR nylig opprettet et kriminalitetsutvalg for varehandel, logistikk, transport og reiseliv. Deltakere i utvalget har spisskompetanse innenfor disse områdene. Formålet med satsningene er i større grad å kunne forebygge vinningskriminalitet i og mot disse bransjene. 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss