Pågående markedsføring av NUF; et faresignal?

Næringslivets Sikkerhetsråd har den senere tiden fått henvendelser fra eiere av små enkeltpersonforetak, i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte, som føler seg villedet til å etablere seg som et Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF).

Erland Løkken

Også andre organisasjoner har fått spørsmål fra enkeltpersonforetak om etablering av NUF etter pågående markedsføring.

Verdun Group er ett av selskapene som svært aktivt kontakter enkeltpersonforetak pr e-post og telefon, og tilbyr å registrere foretaket som et NUF. Verdun Group lokker blant annet med at et NUF gir deg rett til 100 % sykepenger fra første dag, at du slipper alt personlig ansvar, at du får de samme fordeler og rettigheter som gjelder for et aksjeselskap, men at du slipper å betale kr 100 000 i aksjekapital og de årlige revisjonskostnadene forbundet med et aksjeselskap.

Isolert sett er ikke noe av dette feil, men det er en betydelig hake ved prosessen og de virkelige vilkårene for enkeltpersonforetak uten ansatte og andre små virksomheter.

Næringslivets Sikkerhetsråd er kjent med at Verdun Group ønsker tilgang til kredittkortet samme dag og at de trekker etableringskostnadene fra kontoen i løpet av et par timer. De avventer ikke en skriftlig signert avtale. Dette er en besynderlig fremgangsmåte og sjelden brukt blant seriøse selskaper.

Som næringsdrivende må du være klar over at det ikke er angrefrist på kjøp mellom næringsdrivende, uansett størrelse på foretaket, uansett om avtalen er gjort skriftlig eller muntlig. Om du gir ifra deg kredittkortnummeret er det for øvrig et sterkt indisium på at avtale er inngått.

Du skal videre være klar over at et NUF innebærer at du må betale arbeidsgiveravgift på 14,1 % på lønnen du tar ut. Det gjør du ikke med den lønnen som beregnes og tillegges deg som virksomhetsutøver gjennom et enkeltpersonforetak. De mest pågående markedsførerne av NUF glemmer å si dette.  

Du må videre være klar over at det er virksomheten, som jo er deg selv i et enkeltpersonforetak uten ansatte og i praksis også for det NUF-et du registrerer, må dekke sykepenger de første 16 dagene. Det er ingen andre der til å jobbe for deg selv om selskapet ditt har blitt et NUF over natten.

La det derfor være sagt; si ikke ja til etableringen av et NUF samme kveld som en veltalende selger ringer og tilbyr etablering. Det er flere konsekvenser ved valg av organisasjonsform enn å slippe å skyte inn kr 100 000 i aksjekapital, og de første 16 dagene kommer du ikke unna ved å bli et NUF. Søk derfor råd i din organisasjon før du sier ja.  

 NSR har spur leder for Skattekrimavdelingen i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen om hvordan et NUF versus et AS stiller seg skattemessig.

- Forskjellen mellom det å drive som selvstendig næringsdrivende og det å stifte et AS er ansvaret for selskapets forpliktelser. Hvis man i stedet velger å stifte et NUF med begrenset ansvar, så vil man oppnå den samme ansvarsbegrensningen, men slik at man slipper kravet til aksjekapital og revisjonsplikt dersom omsetningen er under 5 millioner kroner. Isolert sett kan dette virke forlokkende, men man må være klar over at långiverne vil være skeptisk til en slik selskapsform hvor eierne har begrenset sitt økonomiske ansvar og risiko og samtidlig ikke har revisor som har kontrollert regnskapet, sier Jan-Egil Kristiansen.
 
- Vi har erfaring for at mange som oppretter NUF ikke skjønner at de har vanlige plikter i forhold til bl.a. skatte- og avgiftsmyndighetene. Drives det virksomhet i Norge, er man skattepliktig og mva-pliktig. Det er med andre ord helt ordinære regler for et NUF mht. bokføringsplikt, regnskapsplikt, skatteplikt, selvangivelsesplikt, avgiftsplikt, registrering i Foretaksregisteret og innsending av regnskap til Brønnøysund. Eier skatter av utbytte eller lønn etter helt ordinære regler. Mange av NUF-selskapene følger imidlertid ikke opp sin plikt til å føre og sende inn regnskap til Brønnøysund og levere selvangivelse.
 
- Mange er heller ikke bevisst at de har plikter overfor det landet selskapet er stiftet i. Følger man ikke opp disse pliktene kan man risikere at selskapet slettes. Da har man i realiteten heller ingen ansvarsbegrensning lenger og skal behandles som et enkeltpersonforetak eller som et ansvarlig selskap.
 
- Skattemyndighetene er urolige for den sterke økningen av NUF-selskaper. Slike selskaper er i seg selv lovlige, men selskapsformen kan vanskeliggjøre mulighetene til bl.a. å avdekke skatteunndragelser og innfordre skatte- og avgiftskrav. Erfaringer viser at det er et økende omfang av ulike typer kriminalitet der NUF brukes som et instrument. Foruten skatte- og avgiftsunndragelser, omgåelse av bestemmelsene om konkurskarantene og problemene med å innfordre skattekrav, opprettes det NUF med det formål å sende fiktive lønnsoppgaver for å oppnå uriktig trygdegrunnlag eller for å få lån fra banker eller andre finansieringsforetak. Skattemyndighetene og trygdemyndighetene prioriterer derfor kontroll av NUF-selskaper.
 
- Skatteunndragelsesutvalget (NOU 2009:4) har foreslått at selskaper som er stiftet i et land utenfor EØS-området, nektes registrering i Norge dersom de ikke driver reell virksomhet i stiftelseslandet og dersom selskapet har sitt reelle hovedsete i Norge. Samtidig mener utvalget at NUF-selskaper også bør ha tilsvarende revisjonsplikt som for AS, dvs. uavhengig av om omsetningen overstiger 5 millioner kroner, avslutter Kristiansen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss