… over streken?

Heftet til NHO – … over streken – er etiske kjøreregler i et arbeidsliv i forandring. Gode og enkle prinsipper illustreres med trafikklys hvor det å kjøre på grønt naturlig nok er det enkleste. Kjøre på rødt må ingen gjøre, og kjøring på gult lys bør en ikke. Til sammenlikning tilsier gult lys i vegntrafikklovgivningen STOPP. Dette til ettertanke når en leser heftet.

NHO har nylig gitt ut et heftet ”… over streken”  . Tilleggsoverskriften er ”Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!”.

Verden er stadig i endring, og heftet belyser et område som i dag er mye mer i fokus enn det var tidligere. Media har satt søkelys på ”smøreturer” og godtgjørelser av personlig karakter i forbindelse med den enkeltes arbeid. Det er kommer strengere regler i straffeloven om korrupsjon og utilbørlig påvirkning. Straffelovens § 276a har en videre definisjon av korrupsjon enn det mange tradisjonelt tenker på når de hører ordet korrupsjon.

Disse endringene må alle aktører i næringslivet være seg bevisst. Heftet gir anvisning på hva som bør tenkes over og hvem som har ansvaret. Ledelsen er ansvarlig for at informasjon om reglene gis, og etterleves. I siste instans er det den enkelte som gjør noe, eller blir utsatt for noe som kan holdes ansvarlig. Den enkelte må være klar over hvor grensene går for hva som er etisk og moralsk forsvarlig og hva som er lovlig.

Etter straffelovens bestemmelser er enkelt personer som gjøres ansvarlig for sine handlinger eller unnlatelser. Det hjelper med andre ord ikke at ”sjefen sa det var i orden”. Uttalelser som ”det visste jeg ikke” vil i utgangspunktet heller ikke frita for ansvar.

Utenfor straffens virkeområde sier det seg nesten selv at dette er viktig. Uønskede hendelser med dette som tema vil skade bedriftens omdømme overfor leverandører og kunder.

Heftet behandler også temaet ”facilitation payments”.

Dette er en veiledning i hvordan en kan gripe an denne problemstillingen i egen bedrift. Her nevnes tips på fremgangsmåter og eksempler på vurderinger som kan komme opp.

Heftet inneholder også arbeidseksemplarer av skjemaene som er utviklet. Dette kan tjenes som treningsoppgaver og kan være et godt verktøy i opplæringsøyemed. Det er bedriftens ledelse som er ansvarlig for å drive opplæring og informasjonsvirksomhet i eget hus.

Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)

§ 24. De enkelte signaler

Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss