Økende kriminalitet mot transportbransjen

Yrkessjåfører er pålagt å hvile, men har få sikre steder å gjøre det. Ran og tyveri er dessverre blitt en del av hverdagen; over fire av ti lastebileiere i NLF har opplevd kriminelle handlinger under oppdrag. Imidlertid anmeldes under halvparten av sakene grunnet lav tiltro til politiet, skriver Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i en pressemelding.

Førere av tunge kjøretøy er pålagt å hvile, med en døgnhvil på 11 timer som det lengste avbrekket fra kjøringen. Den må kunne gjennomføres i fred og ro, i trygge omgivelser. Imidlertid er arbeidshverdagen for yrkessjåfører preget av helt andre elementer. I høst gjennomførte NLF en medlemsundersøkelse i samarbeid med If Skadeforsikring. Resultatet er skremmende: Mer enn fire av ti lastebileiere har opplevd tyveri eller ran i forbindelse med oppdrag. Dieseltyveri, som var et ikke-eksisterende ord for få år siden, er nå dagligdags og utgjør den største andelen av tyveriene. 64 % har opplevd å bli frastjålet diesel! 3 % av lastebileiere har erfart kriminelle forhold av enda mer alvorlig grad, som vold, overgrep og utpressing.

– NLF ber myndighetene snarest legge frem en nasjonal plan for døgnhvileplasser. Det kan ikke være sånn at en hel yrkesgruppe skal føle seg utrygge og truet i arbeidshverdagen. Det er helt utrolig at Norges trafikknutepunkt for godstrafikk, Oslo, ikke har en eneste døgnhvileplass og at det i hele Norge kun finnes 15 godkjente døgnhvileplasser, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

– If mener myndighetene raskt må få på plass flere godkjente døgnhvileplasser. Det vil være et avgjørende bidrag for yrkessjåførers arbeidsmiljø og for trafikksikkerhet generelt, sier leder for myndighetskontakt i If, Elin Klakken.

Dette er dessverre et problem som ikke synes å avta. Også i Kripos trusselvurdering for 2013-2014 for organisert kriminalitet, forventes en økning i kriminaliteten mot transportbransjen. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har etablert et utvalg som jobber med forebyggende tiltak for transport- og logistikk, varehandel og reiseliv. NSR samarbeider også med Finans Norge om å få på plass et etterlysningssystem for verdifulle motorvogner, lastebiler, gods og anleggsmaskiner.

NLF mener at det er alarmerende at under halvparten av lastebileierne som opplever ran, tyveri e.l. anmelder forholdene, noe lastebileierne først og fremst begrunner med at politiet ikke prioriterer slike saker. Kun 22 % av norske lastebileiere opplever at norske døgnhvileplasser er trygge, og dette er uavhengig av landsdel. Imidlertid er det ifølge undersøkelsen særlig på Østlandet og Sørlandet de kriminelle forholdene foregår.

Også NSR erfarer at ikke all kriminalitet mot næringslivet blir anmeldt. Både Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) for 2011 og Mørketallsundersøkelsen viser at flere virksomheter unnlater å anmelde kriminalitet, hovedsakelig fordi sakene bare blir henlagt eller at ressursbruken for å inngi en anmeldelse er for stor i forhold til den tapte verdien.

NSR mener at dette er en uheldig trend, selv om vi har forståelse for både frustrasjon og ressursbruk, men den offentlige statistikken er nødvendig for å kunne få til den nødvendige prioriteringen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss