Nytt utvalg i NSR

Vi har sett behovet for et utvalg som ser nærmere på fysisk sikring. Utvalget vil se på standardisering, utforming og arkitektur, sikringstiltak og løsninger.

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Illustrasjon (Foto: Arne Røed Simonsen)

Sikring er noe som ofte "glemmes" når nye bygg skal prosjekteres. Behovet for sikring kommer gjerne inn i prosessen når mange andre rammer er lagt. Sikringstiltakene blir derfor ofte unødig dyre og ofte ikke særlig pene.

Nye brukere av et bygg og et endret trusselbilde kan også endre behovet for sikringstiltak.

Vi er av den oppfatning av at sikkerhet, sikkerhetstiltak, forebygging av kriminalitet, i stor grad kan oppnås ved utforming og arkitektur. Utvalget skal tenke nytt med tanke på helhetlig sikring rundt vår infrastruktur og i bymiljø slik at man kan bidra til at det utvikles kostnadseffektive, fleksible, fremtidsrettede og tilpassede sikringstiltak for privat og offentlig bruk.

NSR har derfor besluttet å opprette et nytt utvalg, som skal ha som overordnet mål om å bidra til å gi private og offentlige virksomheter motivasjon, metode, verktøy og kunnskap til å beskytte seg på en god og kostnadseffektiv måte. Vi håper derfor å rekruttere medlemmer til utvalget med en variert kompetanse innen sikring og utforming av bygg, dette kan være ingeniører, arkitekter, utbyggere og byplanleggere, næringslivet og det offentlige. Utvalget har fått navnet Sikringsutvalget.

Sammenslåing av utvalg

NSR har også besluttet å slå sammen Ransutvalget og Kriminalitetsutvalget for varehandel, transport, logistikk og reiseliv, til Kriminalitetsutvalget.

Dette utvalget skal gi virksomheter som er utsatt for ran og vinningskriminalitet råd og veiledning om for eksempel, mulig vern av ansatte, kunder og verdier mot eksterne- og interne trusler, og fysiske anslag. Arbeidet vil rettes mot forebygging og sikring av verdier og ansatte mot fysisk påvirkning, samt varsle om nye trender og trusler.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss