Nye satsningsområder

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) spisser fokuset i sin nye strategi. Vinningskriminalitet, informasjonssikkerhet og sikkerhet og beredskap løftes frem som tre satsningsområder.

Kristine Beitland (Foto: Arne Røed Simonsen)

"Veien mot 2017" retter søkelyset på retninger og satsningsområder, og hvordan vi skal satse i årene fremover for å sikre stø kurs.  Strategien er ikke bare et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt, men gir også våre medlemmer og samarbeidspartnere et større innblikk i NSRs langsiktige arbeid.

Med visjon å være "den foretrukne organisasjon for forebygging av kriminalitet i og mot næringslivet", har vi lagt lista høyt. Med nye satsningsområder, samt nye etablerte samarbeidsarenaer med myndighetene, er NSR på god vei til å leve opp til dette.

Utfordringene i norsk næringsliv spenner vidt. Trusselbildet er ofte komplisert og sammensatt, og krever mer av næringslivs ledere nå enn tidligere. Strategien omhandler hovedtrekkene i de kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer næringslivet møter, og i fellesskap med myndighetene må bidra til å forebygge. Til grunn for strategien ligger myndighetens vurderinger av trusselbildet, trender og sikkerhetstilstanden, samt NSRs undersøkelser, Mørketallsundersøkelsen og Krisino.

Strategiske retninger

Strategien bygger på fire hovedretninger for NSRs arbeid. Næringslivet generelt og medlemmenes interesser spesielt skal alltid være i fokus. Vi skal jobbe kunnskapsbasert ovenfor medlemsvirksomhetene med å gi informasjon og veiledning om trusler og hvordan virksomhetene på best mulig måte kan forebygge hendelser. Målgruppen er først og fremst næringslivslivsledere. NSR skal være en tilrettelegger for samarbeidsfora mellom aktive og kompetent fagmiljøer blant medlemsvirksomhetene.

NSR representerer ved sine stifterorganisasjoner og medlemmer bredden i norsk næringsliv.
Denne representativiteten, og det faktum at NSR er en forening uten profittformål, gir legitimitet og en mulighet for myndighetene til å knytte formell kontakt og samarbeid med NSR. Tre andre hovedretninger er derfor å forsterke samarbeidet både med myndigheter, politiske organisasjoner og private eller offentlige forskning- og utdanningsinstitusjoner.

Nye satsningsområder

NSR spisser fokuset til tre satsningsområder: vinningskriminalitet, informasjonssikkerhet og sikkerhet og beredskap - nasjonalt og internasjonalt. 

Mobil og ofte organisert vinningskriminalitet er et omfattende og økende problem for norske virksomheter. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO), samt arbeidet i Rans- og Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv, er alle virkemidler for å øke bevisstheten og kompetansen. Første juli er en næringslivsrådgiver i Kripos endelig på plass. For første gang får næringslivet da et fast kontaktpunkt med politiet for utveksling av mer operativ informasjon. For samarbeidet er dette et kjempeløft og lovende for tiden fremover. Stillingen er et direkte resultat av NSRs og Finans Norges innspill til Justis- og beredskapsdepartementet.

Et økt trusselbildet, en svekket sikkerhetstilstanden, og manglende bevissthet innenfor informasjonssikkerhet, gjør at teknologisk risiko krever daglig leder og styrets oppmerksomhet. Et overordnet mål er derfor å styrke virksomhetenes evne til å ivareta informasjonssikkerheten helhetlig og systematisk innen for egen organisasjon.  Samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og produksjon av kompetanse i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, er nøkkelen til best mulig sikring fremover. Nylig ble det største kompetanseløftet på fagfeltet noensinne lansert. Med felles innsats fra flere av våre medlemmer og myndighetene ble Høgskolen i Gjøvik et internasjonalt kraftsenter innenfor digital sikkerhet.

Angrepet på gassanlegget i In Amenas i Algerie sjokkerte oss alle. Alle globale selskaper store som små møter et komplekst risikobilde. Et overordnet mål er derfor å styrke sikkerhets- og beredskapsfunksjoner i virksomhetene ved å nå ut med informasjon, veiledning og råd om risikovurderinger i tilknytning til virksomhet i utlandet. NSR ønsker å styrke informasjonsinnhentingen og gjøre den lettere tilgjengelig for virksomhetene, samt skape oppmerksomhet om temaet bl.a. gjennom et sterkere samarbeid med Utenriks- og Nærings- og handlesedepartementet. NSR forsterker også samarbeidet med Nasjonal Sikkerhets- myndighet, gjennom felles tiltak forankret i nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. 

Knutepunktfunksjonen og regionalt samarbeid

NSR har en helt sentral rolle i arbeidet med å forebygge kriminalitet i næringslivet, og er et etablert knutepunkt mellom næringsliv og myndigheter. Dette gjør NSR til en viktig informasjonsbærer, nettverksbygger, agendasetter, kunnskapskilde og problemløser.

Fremtiden krever en mer aktiv bruk av vårt regionale apparat. Fokuset vil være på aktiviteter særlig i de fire største byene.  Et overordnet mål er å øke dialogen og erfaringsutvekslingene mellom det offentlige og private også mer lokalt. Politirådene utpeker seg som en arena. Ved en fremtidig omorganisering av politi Norge til 6 politidistrikt - slik foreslått i Politianalysen - har NSR allerede en struktur på plass for å få til et godt regionalt forebyggende kriminalitetssamarbeid.

Riktig god sommer til dere alle!

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss