Nye medlemmer i NSR!

Vi ønsker våre sist ankomne medlemmer velkommen til nettverket, og vi skal fortsette vårt arbeid i samarbeid med dere og myndighetene for et robust og sikkert næringsliv – privat og offentlig.

Log nye medlemmer

Næringslivets Sikkerhetsråd jobber intenst med å være relevant for våre medlemmer, og potensielle nye medlemmer hver eneste dag.

Det er dessverre en ustabil verden hvor trusselbildet er i rask endring, med geopolitisk ustabilitet, splittelse i EU og en kjølig front mot Russland.

Den digitale utviklingen er en avgjørende del av vår verdiskapning og vekst. Digitaliseringen har også medført at samfunnets risikobilde har endret seg betydelig. Ingen sektorer, og få nasjoner, kan i dag kontrollere sin digitale sårbarhet alene. Trusselvurderinger viser at fremmede stater er villige til å bruke ulike virkemidler for å få
tilgang til sensitiv og skjermingsverdig informasjon og påvirke politiske, økonomiske og forvaltningsmessige beslutninger. Det er store økonomiske tap knyttet til IKT-kriminalitet. Hybride trusler visker ut det tradisjonelle skillet mellom fred og krig og utfordrer tradisjonell ansvarsplassering mellom sivil og militær sektor.

Samfunnssikkerheten påvirkes både av utviklingen i vårt eget samfunn og globale utviklingstrekk. Kriminaliteten i Norge blir også påvirket av globalisering og teknologisk utvikling. Målt i antall lovbrudd har tradisjonell vinningskriminalitet gått ned de siste årene. Samtidig har andre kriminalitetstyper fått større betydning, som IKT-kriminalitet og grenseoverskridende, økonomisk kriminalitet. Hvor omfattende er IKT-kriminaliteten i Norge ? Dette forsøker vi å finne deler av svaret på gjennom Mørketallsundersøkelsen, som lanseres den 20. september på vår Sikkerhetskonferanse.

Kunnskap om forebygging av kriminalitet, forståelse av trusselbildet og egne sårbarheter er svært viktig i dagens virkelighet, og det er gledelig at flere virksomheter – både private og offentlige blir medlem av NSR, nettopp for å ta del i et nettverk hvor kunnskapen om dette er stor.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss