Ny lærebok for vektere

Nye krav til opplæring av vektere er bakgrunnen for at det nå kommer ut en ny lærebok for de rundt 2000 vektere som utdanner seg i faget årlig. Boken er laget av NHO Service og Handel sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund.

Runar Karlsen (Foto: Baard Fiksdal)

Runar Karlsen (Foto: Baard Fiksdal)

Fra 2018 er det innført nye krav til vekternes opplæring gjennom lov om vaktvirksomhet. Loven medfører at vekterne vil få mer opplæring, og at kvaliteten på opplæringen øker. 
Mer her

- Når myndighetene nå stiller høyere krav til bransjen gjennom lovverket, er dette også en anerkjennelse av bransjens betydning for samfunnet. Det er derfor viktig at alle som skal jobbe som vektere i bransjen, er seg bevisst det ansvaret de har overfor både kunder og storsamfunnet, sier Runar Karlsen som har vært sentral i bok-prosjektet. Karlsen er fagsjef for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel. 

- Vi mener at boka oppfyller kravene i læreplanen på en god måte og dermed kan bidra til en god og relevant utdanning for dem som skal jobbe som vektere. En slik utdanning er viktig for at den enkelte vekter og bransjen som helhet skal levere en tjeneste som er nyttig for både kundene og samfunnet, sier Runar Karlsen.

Viktige bidragsytere

Innholdet i boka er utarbeidet med bidrag fra Nasjonalt fagråd for vaktvirksomhet. Fagrådet består av representanter fra Helsedirektoratet, Brannvernforeningen, Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Handel og Service, hovedinstruktørene fra Nokas og Securitas, Politihøgskolen og politiet. Rådet ledes av Politidirektoratet.

Innholdet dekker læreplanen for nasjonal grunnutdanning for vektere. Dagens læreplan ble godkjent av Politidirektoratet i mars 2017 og trer i kraft i januar 2018. Boka dekker ikke feltet juss. Dette er omhandlet i en egen bok utarbeidet av Politihøgskolen.


Den nye læreboken koster 350 kroner og kan bestilles fra Fagbokforlaget. Kjøp her

Om boka

Boka gir en innføring i HMS-arbeid, risikovurderinger og beredskapsplanlegging, og du vil lære om symptomer på rus- og alkoholpåvirkning som du kan støte på i arbeidet ditt. Du vil også finne nyttige tips om hvordan du kan håndtere konflikter av ulike typer. Boka omtaler også temaer som brannvern, førstehjelp og etikk for vektere.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss