NSRs årsmøte

Årsmøte i NSR ble holdt i går, og besto av en formell, faglig og sosial del. Det var ca. 30 personer tilsted under årsmøte.

Styreleder Jarle Hammerstad gjenomgikk under årsmøte årsberetningen, regnskapet, NSRs strategi, samt hovedpunktene i årsrapporten. Årsmøte besluttet deretter å endre serviceavgiftene og gjennomførte valg av representanter til styre, det konsultative rådet, valgkomiteen og revisor. 

Det har vært lagt stor vekt på kostandskontroll, og regnskapet for 2011 viser et overskudd.

Ny daglig leder, direktør Kristine Beitland redegjorde kort om NSRs arbeidsplan og aktiviteter fremover. NSR vil intensivere sine aktiviteter rettet mot myndighetene. Samarbeidet må forsterkes. NSR som knutepunktet for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv og politi- og sikkerhetsmyndigheter må i felleskap med myndighetene forebygge og bekjempe kriminaliteten. NSR har - sammen med FNO i en lengre periode vært i samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet om oppfølgingen av Meld. St. 7 (2010-2011) "Kampen mot organisert kriminalitet – en felles innsats". For å sørge for fremdrift i arbeidet sendte NSR 1. juni i år et brev til departementet. I brevet skisserer NSR fire konkrete tiltak som reelt vil styrke samarbeidet på strategisk og operativt nivå.

Trusselbilde viser at organisert vinningskriminalitet og IKT-kriminalitet er i vekst. NSR har jobbet mye med informasjonssikkerhet sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for å få dette under huden på næringslivet og myndigheter. NSR undertegnet 13. april en samarbeidsavtale med NorSIS for felles å styrke informasjonssikkerheten generelt og i næringslivet spesielt. NSR vil fremover - ha en særskilt satsning mot vinningskriminalitet. Kriminalitetsutvalget for varehandel, logistikk, transport og reiseliv i regi av NSR ble - etablert 5. juni 2012. Formålet med utvalget er å forebygge kriminalitet mot transport, logistikk, reiseliv og varehandel næringen. Utvalget består av representanter fra bransjene, og ressurspersoner både fra næringsliv og myndigheter. For mer informasjon om NSR aktiviteter se vår aktivitetskalender og  facebookside

Under fagdelen var Kripos representant i ransutvalget særskilt invitert til å redegjøre for trusselbilde under tema "Grove ran og ransmiljøet, hvor er vi på vei?".

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss