Norske internasjonale selskaper i risikosoner

Norske selskaper blir stadig mer internasjonale. Det er en lang tradisjon i norske selskaper for å tenke sikkerhet, men verdensbildet er blitt mer krevende. Angrepet på Statoil i Algerie viser viktigheten av at virksomheter har et apparat for alvorlige hendelser.

Kristine Beitland (Foto: Arne Røed Simonsen)

Det er vanskelig å være forberedt på en slik hendelse, men virksomheter må foreta en vurdering av sikkerhetsrisikoen for det aktuelle landet eller farvannet de skal operere i. Slik verdensbilde er i dag, krever det mer av norske virksomheter enn før.

Norges engasjement internasjonalt i ustabile områder, gjør oss mer sårbare. Bevissthet omkring vurdering av sikkerhetsrisiko ved etableringen i et område, er derfor viktigere enn noensinne. 

Store norske virksomhetene har generelt en bra beredskapsorganisasjon, god kompetanse, og er flinke til å øve.
De små og mellomstore virksomhetene som etablerer seg i et land må gjøre de samme vurderingene, men tilpasset virksomhetens størrelse.

Mange norske selskaper som operer internasjonalt er medlemmer i NSR. De har en krevende situasjon, og har gått sammen i et sikkerhetsforum for å kunne utveksle erfaringer og "beste praksis" på området. Forumet har til hensikt å gi råd til næringslivet generelt og medlemmene spesielt for å stå bedre rustet til å møte kriminalitet og større negative hendelser internasjonalt. 

For å hjelpe virksomhetene har sikkerhetsforumet utarbeidet en "Veileder for vurdering av sikkerhetsrisiko ved etablering i utlandet." Veilederen er spesielt rettet mot små og mellomstore virksomheter. 

Virksomheter som operer i ustabile områder vil aldri kunne være 100 prosent sikker. Men en grundig vurdering av sikkerhetsrisikoen er avgjørende for å avverge alvorlige hendelser og møte et kriminalitetsbilde vi ikke er kjent med her hjemme. 

Vurdering av sikkerhetsrisikoen ved etablering i utlandet kan deles inn i tre faser:

Før etablering
• Det politiske bildet i landet
• Landets forhold til Norge
• Det generelle kriminalitetsbildet i landet/regionen
• Lokal myndigheters evne og vilje å hjelpe

Under etablering
• Konkrete sikringstiltak som står i forhold til vurderingen av sikkerhetsrisikoen

Etter etablering
• Kontinuerlig monitorere og revisjon av sikkerhetsrisikoen og sikkerhetstiltakene.

Relaterte artikler

Kaller inn til sikkerhetsmøte

Norway Considers Sharing Risk Intelligence with Businesses

Nye standarder for risikohåndtering og risikoanalyse.

En arbeidsgruppe under Standard Norge har utarbeidet en ny standard for risikoanalyse og risikohåndtering mot tilsiktede uønskede handlinger. Der har NSR vært representert. Standarden er nå ute på høring.

Les mer om standardene her

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss