NATO-øvelse i Norge. Hva betyr det for norsk næringsliv? Trident Juncture 2018

Med næringslivets viktige rolle i Norges forsvarsevne og -vilje, så følger det en økt etterretningstrussel mot det samme næringslivet. Økt bevissthet rundt trusselen etterretning og spionasje er derfor nødvendig. Er du som virksomhetsleder klar over hvilken trussel din virksomhet og dine ansatte er utsatt for før, under og etter Trident Juncture 2018

Møte i det konsultative råd, mai 2018

Møte i det konsultative råd, mai 2018

(Tidligere publisert. Oppdatert 28.9.2018)

For mange virksomheter betyr NATO-øvelse i Norge en positiv mulighet til økt omsetning og fart i økonomien.  Det er bra, viktig og naturlig.  Det er klart at når 35 000 soldater bl a skal ilandsettes, flyttes, bespises, legges i senger, få nødvendige helsetjenester og fylle drivstoff, så merkes det.  På godt, og helt sikkert noe på ondt. 

Øvelsen har startet for mange av de involverte, men hovedøvelsen vil foregå i oktober – november, og det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Formålet med øvelsen er å øve Norges evne til å motta store styrker, og å teste deler av totalforsvarsevnen.  Og totalforsvaret; hva er det?  Det er samfunnets samlede ressurser, både militært og sivilt.  Næringslivet spiller altså en helt avgjørende rolle i vår forsvarsevne og øvelsens suksess, og dermed på hvordan land utenfor NATO oppfatter vår robusthet, forsvarsvilje og evne til god samhandling når det blåser så mye at vi trenger støtte fra NATO.

I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og det er disse som også skal trene og testes under Trident Juncture.

Med næringslivets viktige rolle i forsvarsevne og -vilje, ofte som leverandør av avgjørende logistikk- og støttefunksjoner, så følger det økt etterretnings- og spionasjetrussel.  Noen ønsker kanskje at vi ikke skal få det til når et skarpt planverk skal testes? Eller de ønsker å finne ut hvordan vi får det til, og hvor våre sårbarheter finnes?  Økt bevissthet rundt dette er derfor helt nødvendig for å opprettholde robusthet og redusere sårbarheter. 

Ikke vær i tvil om at noen stater er mer nysgjerrig på dette enn andre.  Vi inviterer derfor våre stiftere til å være åpne og aktive i sitt arbeid med å bygge både forsvarsvilje og etterretningsforståelse.   Det bør være lav terskel for å rapportere rare, mistenkelige hendelser mot enkeltansatte, installasjoner eller andre virksomhetskritiske verdier.  Næringslivet må forstå hvorfor, og læres opp i god beredskap for både å motvirke og å håndtere påvirkningsoperasjoner. 

Dette var allerede før sommeren i NSRs konsultative råd, der involverte aktører og rådets faste medlemmer hadde gode diskusjoner og orienteringer om temaet.

Trafikkinformasjon og andre praktiske opplysninger om konsekvensene av øvelsen, publiseres der man vanligvis finner slik informasjon - som hos vegvesenet og NSB. På nettsiden forsvaret.no/øvelse samarbeider Forsvaret og sivile aktører om å publisere relevant informasjon til publikum.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss