Næringslivets Sikkerhetsråd 35 år

35 år mot kriminalitet og for næringsliv og samfunn. NSR takker for alle hyggelige hilsener i anledning vårt 35 års jubileum

Grete Faremo og Rigmor Aasrud (Foto: Torgeir Haugaard/Johnny Syversen)

Det er spesielt hyggelig at både statsrådene Grete Faremo og - Rigmor Aasrud setter pris på det arbeidet NSR gjør. I bladet Aktuell Sikkerhet  har - statsrådene kommet med følgende hilsener:

Justis- og beredskapsminister Grete Faremo:
- Jeg vil benytte anledningen til å gi honnør til en organisasjon som gjennom 35 år har jobbet utrettelig for å forebygge og bekjempe organisert og økonomisk kriminalitet tilknyttet næringslivet. I løpet av disse årene har det utviklet seg et konstruktivt samarbeid mellom Næringslivets Sikkerhetsråd og sentrale politimyndigheter, NSR er en aktør vi lytter til i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Fornyings-, administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud
-NSR er en viktig aktør når det gjelder arbeidet med å styrke nasjonal informasjonssikkerhet. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet samarbeider derfor nært med NSR i forbindelse med utvikling og gjennomføring av nasjonale retningslinjer og strategier for informasjonssikkerhet. Departementet har også hatt god nytte av NSRs mørketallsundersøkelser om informasjonssikkerhet og datakriminalitet i forbindelse med politikkutforming på området.
 En organisasjon i utvikling
Næringslivets Sikkerhetsråd har sin opprinnelse i Industriens Sikkerhetsutvalg. Utvalget ble opprettet 21. november 1977. iden hensikt å styrke innsatsen mot industrispionasje -. Det rådgivende sikkerhetsutvalget skulle bestå av representanter for Norges Industriforbund, Norsk Arbeidsgiverforening og Industrivernet, med Industrivernet som sekretariat. En representant for Forsvarets overkommando/ Sikkerhetsstaben skulle ved behov delta i utvalget på konsultativ basis, se NSRs jubileumsskrift under 25 årsjubileet.

NSR har utviklet seg mye siden den gang og Det konsultative rådet har nå faste representanter fra alle politi- og sikkerhetsmyndigheter, samt Toll- og avgiftsdirektoratet. Alle næringslivets sentrale organisasjoner er også representert sammen med både LO og YS.

- NSR fungerer således som et knutepunkt for informasjonsutveksling og kommunikasjon mellom næringsliv, politi- og sikkerhetsmyndigheter. På den måten bidrar NSR til både å heve kompetanse og belyse problemstillinger på begge sider av samfunnsstrukturen.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss