Når "oppklarte" straffesaker henlegges

I Brennpunkt-dokumentaren på NRK, «Forbrytelse uten straff» den 29. mars forteller fortvilte bedriftseiere om tyverier som ofte ender med henleggelse, selv når politiet får oversendt anmeldelser med dokumenterbare bilder fra den kriminelle hendelsen og tilståelser fra den mistenkte.

Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR

Jack Fischer Eriksen

Justisminister Anundsen støttet politiets prioritering, med begrunnelse i at politiet må prioritere de alvorligste sakene. I tillegg ble det påpekt at det nasjonalt har vært en reduksjon i vinningskriminalitet.

Kan næringslivets aktører akseptere dette svaret? Hvis nei, hva kan vi gjøre med det?

For det første, det er forståelig at politiet må prioritere de alvorligste straffesakene innenfor gitte rammer og ressurser. Politiet gjør mye godt arbeid, både innen forebygging av kriminalitet og etterforsking av kompliserte straffesaker. Politiet har utviklet seg i en god retning med tanke på samarbeid med næringslivet, og det går sakte, men sikkert i riktig retning.

Når det gjelder henleggelse av straffesaker med kjent gjerningsperson, med godt dokumenterte bilder og videomateriale, og gjerne med "tilståelser" fra den mistenkte, mener vi at det er svært uheldig at slike saker henlegges. Dette påvirker tilliten til politiet, og det er forståelig at det reageres fra den eller de fornærmede. Det er også forståelig at enkelte fornærmede etter gjentatte henleggelser med kjent, og kanskje samme gjerningsperson, slutter å anmelde straffbare forhold.

Er det riktig som justisministeren hevder, at vinningskriminaliteten går ned? Eller er det en statistisk nedgang? Ifølge NSRs omfattende kriminalitetsundersøkelse – KRISINO 2015, viser den at nesten en av ti virksomheter, offentlig og private, ikke anmelder ett eller flere straffbare forhold som de er utsatt for i løpet av 2015. Dette kan utgjøre store mørketall, fordi enkelte virksomheter, som ellers kunne ha anmeldt flere straffbare forhold, ikke gjør det.

Hva er årsaken for å ikke anmelde forholdene? På spørsmål om hvorfor de ikke anmelder, svarer syv av ti at de ikke anmelder straffbare forhold fordi politiet som regel henlegger saken, og omtrent like mange svarer at det er ressurs- og tidkrevende.

Det er viktig at kriminalitet blir anmeldt og synliggjort, selv om dette ikke nødvendigvis fører til en domfellelse. Hvis ikke forblir mørketallene store, trender og statistikker blir feilaktig, og politiet får ikke mer ressurser til å forebygge og etterforske denne form for kriminalitet.

NSR mener at næringslivet må fortsette å anmelde straffbare forhold, i større grad enn hva gjøres i dag, selv om denne kanskje henlegges. Hvis ikke, påfører vi oss selv større skade på sikt.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss