Mulig vekterstreik

Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service. Dermed går oppgjøret til mekling.

Illustrasjon

Ved en eventuell vekterstreik, vil alle virksomheter som i dag har oppgaver som utføres av vektere kunne bli berørt. (Sikkerhetskontrollører på flyplass, verditransportører, bymiljø/område/kjøpesenter vakthold, mobilt vakthold, stasjonært vakthold, alarmstasjonstjenester, kontrolltjenester). Det er derfor viktig at den enkelte bedrift gjennomgår sine rutiner og gjør de nødvendige forberedelser for å begrense ringvirkningene mest mulig.

Det er ikke tillatt å leie inn personell fra andre vaktselskap eller bemanningsbyråer under en streik.

Vi anbefaler alle å gjøre en vurdering knyttet til dette sammen med sin leverandør av vektertjenester.

Varehandel:
- Gjennomgå rutiner rundt kontanthåndtering, oppgjør og stenge/åpne rutiner. Tenk forebyggende slik at man har oppdaterte rutiner/instrukser og handlingsplaner knyttet til egne ansatte på plass dersom det blir streik.
- Tilgang til veksel, både levering av veksel og henting av dagsomsetning vil kunne bli berørt. De som ikke har nattsafeposer bør bestille dette nå slik at de har det i bakhånd og kan levere i nattsafe så lenge det går. Avtale tegnes med egen bankforbindelse. Vær oppmerksom på at bankfilialer vil også kunne avvise mottak av kontanter.
- Veksleautomater vil gå tomme, det samme gjelder minibanker og bankfilialer.
- Oppfordre kunder til å benytte seg av kort og ta ut kontanter slik at man har minst mulig og riktige kontanter(Les veksel) liggende i eget lokale.

Resepsjon:
- Som bedrift kan man dekke resepsjonsbehovet i en streikeperiode selv, hva man ikke kan gjøre iht. lov om vaktvirksomhet er å utøve vakttjenester knyttet til resepsjonen, om man er i tvil om hva som ligger i loven knyttet til dette er den enkelte bedrifts lokale politidistrikt rette adressat for avklaring.


Generelle vektertjenester:
- Lov om Vaktvirksomhet med ny forskrift gjeldende fra 01-04-2012 definerer og setter krav til den som utøver tjenesten og den som organiserer tjenesten. Det er klare begrensninger knyttet til det som er lovlig for den enkelte bedrift å gjøre uten å benytte vektere, både for egenansatte og innleide. Virksomheter som har ulike typer alarmer eller ran/overfalls knapper, må ha i sine rutiner for eventuelt å varsle politiet parallelt, samt ha en plan for hva man kan gjøre selv.

Utdrag av Lov om Vaktvirksomhet:

§ 1 Virkeområde
Med egenvakthold etter vaktvirksomhetsloven § 2 forstås vakttjenester knyttet til egen privat eiendom, egne statlige og kommunale eiendommer med tilliggende bygninger og ansatte og leiet og festet eiendom så lenge vakttjenestene utføres av virksomhetens egne ansatte eller innleid personell. Vaktvirksomhetsloven gjelder ikke for egenvakthold av eiendom som benyttes av fremmed stat for ambassadeformål.

Unntaket etter vaktvirksomhetsloven § 2 tredje ledd første punktum omfatter døgnbemannet egenvakthold når det ordensmessige behovet for tjenesten er sporadisk og har lite omfang. Unntaket etter vaktvirksomhetsloven § 2 tredje ledd annet punktum omfatter ikke personkontroll ved havnenes cruise- og passasjerterminaler.

§ 2 Særlig om vakttjenester
Ved vurderingen av om en tjeneste skal regnes som vakttjeneste etter vaktvirksomhetsloven § 2 skal det legges vekt på tjenestens formål og karakter, særlig på risikoen for bruk av makt og om andre kvalitets-, sikkerhets- og rettssikkerhetshensyn tilsier at tjenesten omfattes av vaktvirksomhetsloven.

Som vakttjeneste regnes ordensvakttjeneste og andre tjenester som er innrettet for å håndtere ordensmessige problemer eller oppfyller politiets pålegg om vakthold. Som ordensvakttjeneste regnes tjeneste på serveringssted for å ivareta ro og orden, utføre ordensrettet adgangskontroll, bortvise personer, hindre og dempe konflikter uten bruk av vold og bistå ved krisesituasjoner.

Som vakttjeneste regnes ikke:
a) nabohjelp eller lignende vederlagsfritt forebyggende oppsyn med egne verdier,

b) tjenester som utøves på mindre arrangementer der det ikke forventes ordensmessige problemer, og

c) tjenester som i hovedsak er innrettet for å ivareta servicehensyn, som vaktmestertjeneste, vilkårsparkeringsvakt, resepsjons- og portnertjeneste, bartender- og garderobetjeneste, ryddehjelp, innslippkontroll og annen veiledende vertsfunksjon.

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss