Melding til Stortinget nr 7.

Vil ha tettere bånd mellom næringsliv og stat

Øystein Blymke

 - Kriminalitetsbildet endrer seg fort, det blir mer komplekst og sammensatt. Dette er noen av grunnene til at Stortingsmelding nr. 7 nå er fremmet for Stortinget, forteller ekspedisjonssjef i Justisdepartementet Øystein Blymke.  - Hvordan vil forholdet mellom staten og næringslivet bli dersom stortingsmeldingen blir vedtatt? - Regjeringen ønsker en større kontaktflate mot det private næringslivet. Derfor vil det bli arbeidet for å oppnå et mer formalisert og forpliktende samarbeid enn det er i dag, sier Blymke som mener det er særlig ønskelig med mer informasjonsdeling om kriminalitetsbildet. - Hvis informasjonsutvekslingen mellom næringsliv og statlige myndigheter blir slik partene ønsker den skal bli, og som er omtalt i meldingen, kan det legge premissene mer til rette for å bekjempe organisert kriminalitet ennå mer effektivt enn i dag , uttaler ekspedisjonssjef Blymke.

 

 

Høyre kommer til å følge med

Av Andrè Oktay Dahl (H), andre nestleder i Justiskomiteen


Høyre synes det er positivt at departementet åpner for utvidet samarbeid med næringslivet. Det har Høyre etterlyst lenge. Vi håper at dette engasjementet er oppriktig og at man ikke bare blir tatt med på råd, men at anbefalinger fra for eksempel NSR følges opp med konkrete forslag basert på de erfaringene som næringslivet har gjort seg. Samarbeidsrutinene man legger opp til må være mer enn kun en møteplass. Høyre kommer til å følge gjennomføringen av dette nøye.

Samarbeid stopper kriminaliteten

Av Hans Frode Kielland Asmyhr, Stortingsrepresentant (FrP) Justiskomiteen 

 

Dagens kriminelle er så raske og profesjonelle at økt samarbeid mellom politi og næringsliv er et must.
 
I dag har de kriminelle nettverkene blitt svært profesjonelle. De knytter til seg høykompetente personer innen mange forskjellige fagområder, er internasjonalt organisert og fokusert, spesialiserte på spesielle næringer og kriminalitets typer. I tillegg har de evnen til å bevege seg hurtig. Raskt inn og raskt ut er fellesnevneren for den organiserte kriminalitetens handlingsmønster i dag. Dette innebærer at politi, påtalemyndighet og ikke minst de som blir utsatt for kriminaliteten er hjelpeløse i jakten på de kriminelle. De handler svært profesjonelt og sine internasjonale nettverk i et høyt tempo.
 
Mer effektiv
Regjeringen har nylig lagt frem og skal begynne behandlingen av en stortingsmelding om den organiserte kriminaliteten. Som opposisjonspolitiker vil jeg gi uttrykk for at meldingen inneholder mye bra, men at det vil komme mange viktige innspill i løpet av justiskomiteens behandling som vil gjøre arbeidet mot kriminaliteten enda mer effektiv.
 
Mye kunnskap i nærlingslivet
I meldingen er Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gitt en viktig rolle nettopp fordi NSR er et koordinerende organ for den kunnskapen som næringslivet besitter om den organiserte kriminaliteten og de kriminelle nettverkene. Dersom vi skal knekke de kriminelle nettverkene så må det på plass et forsterket samarbeid mellom politi- og påtalemyndighet og næringslivet selv. Næringslivet sitter med betydelig førstehåndskunnskap om hvor og hvordan kriminaliteten slår ut, og ikke minst hvilke betydelige konsekvenser denne får for de næringsdrivende som blir utsatt for dette. Svakheter og mangler i politiets etterforskning og metodikk vil næringslivet ha god kjennskap til og kunne påpeke, noe som vil bidra til forbedring av den totale innsatsen.
 
Samarbeid må til
Et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom offentlige etater og næringsliv må derfor være et av hovedpunktene i Stortingets konklusjon under behandlingen av saken. Men det forutsetter at det blir etablert gode felles kontaktpunkter hvor informasjonsdelingen kan foretas. Det må også rives ned eksisterende tette skott som i dag hindrer en effektiv kriminalitets bekjempelse. Uten næringslivets kunnskap og kompetanse er politiet maktesløse Derfor er det kun gjennom et tett samarbeid mellom politi og næringsliv at de kriminelle kan stanses. 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss